Blogg

Nya krav på spårbarhet och rapportering av farligt avfall

30 november 2020, 11:27

Spårbarhet av farligt avfall

Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar eller tar emot och behandlar samt handlar med farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall i Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister. Enligt myndigheten berörs uppskattningsvis över 1 miljon verksamheter.

Farligt avfall som kan vara frätande, brandfarligt och giftigt för människor och miljön kräver särskild hantering. Enligt Naturvårdsverket visar den senaste statistiken att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Syftet med det nya digitala avfallsregistret är att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra Sveriges avfallsstatistik. De nya kraven har sitt ursprung i EUs avfallsdirektiv och där man anger att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register. Regeländringarna trädde i kraft och började tillämpas den 1 november 2020.

Spårbarhet är nyckeln

- I samhället uppstår stora mängder avfall och vi behöver bli bättre på att ta hand om och återanvända våra resurser. Inte sällan är det många steg mellan den ursprungliga producenten av en vara och den punkt där materialet sedan återanvänds, återvinns eller slutförvaras. Spårbarhet är därför nyckeln för att kunna ta reda på var utmaningarna finns. Särskilt viktigt är detta för det material som klassas som farligt avfall och där har Sverige fram till nu tillhört den europeiska strykklassen där vi tidigare tillsammans med Rumänien och Cypern saknat system för spårning av farligt avfall, kommenterar Christian Helgesson, chef för Waste Management Services i Sverige.

Vilka måste rapportera och vad ska rapporteras?

Alla verksamheter som producerar, transporterar eller tar emot och behandlar samt handlar med farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall i Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister. Det som ska rapporteras kring farligt avfall är bland annat avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör, mottagare och datum. Fortum Recycling and Waste kan se till att kunderna får den hjälp de behöver för att följa den nya lagen. Vi erbjuder våra avfallskunder ombudstjänsten att rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket i de fall då Fortum är ansvariga för transporten.

Läs mer på Fortums sida kring Spårbarhet och rapportering