Blogg

Fortum stöttar naturvårdsinsatser som gynnar fjärilslandskap i Kumla

07 juli 2022, 11:50

Ängsmetallvinge, foto: Per Karlsson Linderum

En stilla, dallrande sommardag, törnsångare som sjunger i en buske, ängsblommor i vägrenen och flygande blåvinge och makaonfjäril – en drömbild av vår svenska sommar. Den biologiska mångfalden och det vi ser som vår sommars naturliga ingrediensen kan behöva hjälp för att finnas till nu och i framtiden.

Fortum Recycling & Waste deltar i Kumla kommuns projekt att bygga ett landskap för fjärilar i Norra Mossby, några kilometer väster om Fortums avfalls- och återvinningsanläggning i Kumla kommun, i närheten av Hällabrottet.

Återskapa ängsmarker och öka den biologiska mångfalden

Syftet med fjärilslandskapsprojektet är att öka den biologiska mångfalden i området och att återställa tidigare gräsmarker till nytta för växter och insekter, i synnerhet fjärilar, som trivs i ängsmark med kalkrik jord. Området har ett tunt jordtäcke och kalkrik berggrund och ängsmarkerna kan liknas med de artrika alvaretmarkerna på Öland och Gotland.

Fjärilsprojektet drivs sedan två år tillbaka av Kumla kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Fortum Recycling & Waste är en av partnerna i projektet som har gått in med skötselmedel. Kumla kommun ansvarar för skötseln och arbetet har startat att sköta och återskapa ängar med stöd av miljöersättningar och sk LONA-medel (LONA, lokala naturvårdssatsningen, är ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang).

Syftet med fjärilsprojektet är också att lyfta fram ängsmarkernas viktiga roll på ett pedagogiskt sätt och uppmuntra till ökat friluftsliv i området.

Under 2020-2021 har en del restaureringsåtgärder vidtagits inom projektet, till exempel skapande av sandiga livsmiljöer för solitära bin och restaureringar och återskapande av ängar.

300 fjärilsarter har setts i området – 12 av dem ovanliga och rödlistade

Under 2020 genomfördes inventeringar av fjärilar i området Norra Mossby och det har setts ca 300 fjärilsarter, ungefär 250 av dessa är nattfjärilar och 50 stycken är dagfjärilar. Det har hittats många ovanliga arter i området och i fjärilslandskapet förekommer tolv rödlistade arter. Du kan se en sammanställning av fjärilsarterna här (Kumla kommuns hemsida).

Läs mer om fjärilsprojektet på Kumla kommuns hemsida.

Fortums arbete kring biodiversitet

Fortum strävar efter att förbättra den biologiska mångfalden i samband med vår verksamhet och vi genomför biodiversitetsrelaterade projekt där vi samarbetar med våra intressenter i projekten. Du hittar mer information om Fortums arbete kring biodiversitet här (på engelska) och vi har även nyligen uppdaterat vår aktivitetsplan för biodiversitet (på engelska).

Foto: Per Karlsson Linderum