Blogg

Fortum förklarar energieffektivisering

13 maj 2022, 09:13

Energieffektivisering pågår hela tiden runtomkring oss, både på individnivå och i större skala i samhället. Att energieffektivisera innebär i stora drag att effektivisera energi för att få ut mer nytta av den. Det kan ske genom teknikskiften, som att modernisera maskiner, eller genom att förbättra olika sorters material eller att effektivisera produktionsprocesser.

Hur funkar effektivisering i stor skala?

Innan vi går in på hur effektiviseringen kan gå till, så behöver vi komma ihåg att energieffektivisering inte är samma sak som minskad elanvändning. För att energieffektivisera industrin behövs i regel mer el. Övergången till en elektrifierad fordonsflotta inom transportsektorn kommer exempelvis att innebära en ökad elanvändning. Men även om en elmotor använder mer el än en förbränningsmotor är verkningsgraden högre, alltså nyttan av energin är större och tas tillvara bättre än i en förbränningsmotor.

Inom stålindustrin kan den pågående omställningen från kol till vätgas ses som energieffektivisering, men som samtidigt leder till en ökad elanvändning. Fördelen är dock att vätgasen kan stängas av och sättas på beroende på behov. Detta i jämförelse med den traditionella masugnen som måste matas på för att hålla en jämn temperatur för tillverkning av järn.

Ett bra exempel där energin både används på ett mer effektivt sätt, samtidigt som elanvändningen minskar, är när en matvarubutik byter ut alla sina kylar och frysar till mer modern utrustning.

På Fortum genomför vi regelbundet moderniseringar av våra vattenkraftverk. Genom att byta ut äldre turbiner och generatorer till mer effektiva och moderna, effektiviseras även elproduktionen och reglerkapaciteten.

När nya hus och fastigheter byggs består energieffektiviteten till stor del i att välja material som håller värmen bättre eller att använda sig av värmeåtervinning och fjärrvärme. Företag med överskottsvärme, som stora dataserverhallar, kan sälja tillbaka den för återvinning. Även duschvatten eller diskvatten innehåller värdefull värme som kan återvinnas för uppvärmning. På så sätt sparas energin som krävs för att värma upp vatten.

Varför är energieffektivisering viktigt?

Tillgången till fossilfri el är helt avgörande för att kunna genomföra klimatomställningen och nå Sveriges klimatmål. Vi vet också att klimatomställningen dessutom kommer att kräva betydligt mycket mer el än vad vi förbrukar idag. Det beror delvis på att många av de nya innovativa tekniker som nu står redo att implementeras inom exempelvis industrin och byggbranschen, förutsätter tillgång till fossilfri el i större mängder än idag.

Men trots att det kommer att krävas mer el, är det också viktigt att effektivisera användningen av energin. Det är en viktig pusselbit för den gröna omställningen och det finns uppsatta mål både på nationell nivå såväl som på EU-nivå. Sverige har som mål att uppnå 50 procent effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005 och fram till 2021 har vi hittills uppfyllt 29 procent.

Varför tar det så lång tid?

Det är inte de uppsatta målen eller regleringar som driver effektiviseringen, utan marknaden i sig. Det är logiskt att försöka få ut mer nytta och använda energin smartare. Men cyklerna, teknikskiftena, är långa och tar lång tid att implementera. Inom den energiintensiva industrin, som står för mer än 70 procent av elanvändningen i den totala industrin, såväl som inom exempelvis byggbranschen, är en utmaning att effektiviseringen innebär stora initiala kostnader som uppvisar effekt och besparingar först på längre sikt. Å andra sidan är höga energikostnader ett starkt incitament till att energieffektivisera. Om incitamenten för att energieffektivisera skulle öka, skulle också möjligheten att nyttja den teknik som finns för energieffektivisering öka.

En hållbar värld händer inte bara. Vi skapar den.

Det finns inga genvägar till en mer hållbar värld. Ett balanserat energisystem med kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är det som skapar grunden för samhällets klimatomställning.

Läs mer

Tillsammans kan vi sänka elräkningarna

I ett modernt välfärdssamhälle som Sverige ska fossilfri el finnas tillgänglig när du behöver den och till en rimlig kostnad. På längre sikt behöver vi bygga tillräckligt mycket ny fossilfri elproduktion. På kort sikt är det tuffa besparingar och flexibilitet som gäller.

Läs mer

10 tips på hur du kan minska elräkningen

Med höga elpriser blir det mer viktigt än någonsin att skaffa sig en överblick av vilka energitjuvar som finns i hemmet. Finns det något som du kan förändra i ditt hushåll?

Läs mer