Blogg

Elektrifieringsstrategin innebär en ny syn på vattenkraften

Jens.Bjoorn@fortum.com 08 februari 2022, 09:02

Enligt regeringens nyligen presenterade elektrifieringsstrategi ska vattenkraftens potential för lagring och flexibilitet tas tillvara. Det finns en stor outnyttjad potential men att realisera den kräver ett annat sätt att se på vattenkraften. Just nu går utvecklingen i motsatt riktning.

Det finns en stor outnyttjad potential i vattenkraften vilket lyfts fram i elektrifieringsstrategin och det är välkommet. Tillsammans med Skellefteå kraft lät vi 2016 konsultbolaget SWECO analysera potentialen för effektutbyggnad av den befintliga svenska vattenkraften. För de tio största kraftproducerande älvarna handlade det om en effekt på 3 400 MW. Det motsvarar den installerade effekten på kärnkraftverken vid Ringhals och Oskarshamn. Har vi råd att avstå från att realisera åtminstone delar av den här potentialen?

Vattenkraften har tillsammans med dagens kärnkraft viktiga men delvis olika egenskaper som alla behövs i elsystemet. Det handlar om så mycket mer än ren elproduktion. I takt med att vi bygger ut mer vindkraft så måste förmågan att möta variationer i den väderberoende produktionen öka. I praktiken innebär det att mängden planerbar och reglerbar produktion måste öka i motsvarande takt. Konsekvenserna när systemet haltar är periodvis mycket höga elpriser och risk för effektbrist.

Svenska Kraftnät har fått in ansökningar om att bygga mer än 400 terawattimmar havsbaserad vindkraft. Det kan jämföras med dagens årliga konsumtion på i sammanhanget blygsamma 140 terawattimmar, som dagens system hanterar. Även om endast en mindre del av de planerade projekten blir verklighet så kommer det att ställa stora krav på resten av systemet. Att utnyttja vattenkraftens fulla potential är därför av avgörande betydelse. Vid sidan om vattenkraft och kärnkraft så finns det i dagsläget få andra realistiska sätt att lösa energisystemets utmaningar som är både samhällsekonomiskt och miljömässigt rimliga.

Att bygga ny vattenkraft, och modernisera den befintliga för att göra den mer flexibel, är i dagsläget både kontroversiellt och osannolikt. Processen med att förse vattenkraften med moderna miljötillstånd går obönhörligt mot lägre produktion och minskad reglerbarhet. Just därför behöver prata mer om vattenkraftens betydelse och hur den kan utvecklas. Det finns utmaningar men inte någon självklar motsättning mellan effektivt utnyttjande av vattenkraft och miljö i form av biologisk mångfald.

I den nu presenterade strategin står det att vattenkraftens fulla flexibilitetförmåga måste utnyttjas och man refererar till potentialen på 3 400 MW. I dagsläget är detta omöjligt. Förutsättningarna för den omprövning av vattenkraftens tillstånd som påbörjas i år måste i sådana fall förändras radikalt. Det kan krävas att omprövningarna senareläggs till dess att regelverk och instruktioner till ansvariga myndigheter anpassats för att styra mot regeringens ambitioner om en utvecklad vattenkraft.

En hållbar värld händer inte bara. Vi skapar den.

Det finns inga genvägar till en mer hållbar värld. Ett balanserat energisystem med kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är det som skapar grunden för samhällets klimatomställning.

Läs mer

Elektricitet är nyckeln i klimatomställningen

Från besluts­fattare till NGO:er och energi­fö­retag, klimatom­ställ­ningen är på allas läppar. Själva konceptet är lätt att förstå, genom­fö­randet är ett enormt åtagande som kräver stora investe­ringar i fossilfri el.

Läs mer

Ett energisystem som gör netto-noll möjligt

Sverige har ett ambitiöst klimatmål om netto noll utsläpp av växthus­gaser till 2045. Till skillnad från många andra länder har Sverige sedan länge haft ett i princip fossil­fritt energi­system. Vad är då utmaningen?

Läs mer

Rapport: En nordisk elmarknad för netto noll

Fortum och Uniper presenterar en rapport om hur elmarknaden bör utvecklas för att bli en möjliggörare för klimatomställningen.

 

Läs sammanfattningen