Blogg

Biologisk mångfald runt Avesta kraftverk

16 september 2021, 12:58

Vallhumla

Under sommaren 2021 har Fortum tillsammans med naturmiljökonsulter från Calluna inventerat växter och insekter runt Avesta vattenkraftverk vid Dalälven. De preliminära resultaten visar att det finns flera intressanta fjärilar och vildbin i området.

Projektet inleddes i maj 2021 med en naturvårdsbränning. Detta gjorde vi i samverkan med Avesta kommun och Södra Dalarnas Räddningstjänst.

- Naturvårdsbränning syftar till att gynna områdets biologiska mångfald och är en av flera viktiga metoder för att bibehålla höga naturvärden, förklarar Fortums miljösamordnare Katarina Erelöf. I det här fallet var det även nödvändigt för att undersöka vilka arter som finns i området. Vi kunde nu inventera åtta områden inom den brända ytan och lika många inom ett kontrollområde.

Vid provområdena påträffades flera rödlistade arter som stortimjan och kritsuga. Därutöver hittades intressanta växter som är typiska i torra miljöer som sand eller kalkrika marker. Exempel på dessa är backnejlika, blodnäva, backglim, vägtistel och pimpinell.

Rika förekomster av åkervädd, rödklint, kärringtand och åkertistel, samt fläckvisa allmänna förekomster av liten blåklocka och gråfibbla hittades också; alla växter med särskild betydelse för vildbin och fjärilar.

Inventering med hjälp av håvning över båda områdena visade att det här finns flera intressanta fjärilar och vildbin. Flera rödlistade fjärilsarter återfanns, bland annat sexfläckig bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare samt mindre blåvinge.

- Det är förstås roligt att det i området kring Avesta kraftverk finns många intressanta växter och insekter, säger Katarina Erelöf. Nu ska vi analysera resultatet och ser fram emot fortsatt dialog med Avesta kommun om hur vi kan gå vidare för att gynna och bevara artrikedomen här – samtidigt som kraftverket fortsätter med fossilfri produktion av el i många år till.

Fortum strävar efter att minska den miljömässiga påverkan av vår verksamhet och samtidigt leverera elektricitet och värme till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser i atmosfären och är därmed bra ur klimatsynpunkt. Däremot sker vid all elproduktion en lokal miljöpåverkan. Därför deltar vi i flera olika miljöprojekt vid våra kraftverk. Ett sådant arbete sker i Avesta.

Climate and resources

Läs gärna mer om på Fortums miljöarbete inom vattenkraft här

Läs mer