Åtgärder för biologisk mångfald kring Avesta kraftverk

12 november 2021, 09:13

Avesta träden

För att ytterligare förbättra området kring Avesta vattenkraftverk har några åtgärder genomförts för att ge bättre livsvillkor för fjärilar, vildbin och insekter.

Fortum och Avesta kommuns projekt för biologiska mångfald vid Avesta fortskrider. I maj 2021 gjordes en naturvårdsbränning i området och under sommaren inventerades platsen. Ett antal intressanta arter av både växter, fjärilar och vildbin påträffades.

För att ytterligare göra området intressant för vildbin och andra insekter gjordes det i november några bra åtgärder i området. Eftersom de flesta vildbin inte bygger sina bon i håligheterna i trä utan gräver sina bon i sanden skapades en sandbädd i slänten i det soliga söderläget. Det är bra att det finns fina boplatser för vildbin att lägga ägg i närheten av de växter som de gillar.

- Det är kul att hjälpa vildbin att hitta bostäder, eftersom det verkar vara bostadsbrist även för bin. Säger Katarina Erelöf, miljösamordnare, Fortum.

Tidigt på våren blommar sälgen med sina videkissar. Dessa blommor gynnar humlor, bin och andra insekter som inte har så mycket annat att äta tidigt på våren. Även de sälgar som stod i slänten röjdes fram så de fick mer utrymme vilket ger bättre möjlighet för vildbin att suga nektar.

De träd som röjdes bort under projektets gång kommer att ligga kvar som död ved för att ge boplatser för andra insekter. Även en faunadepå anlades. Till början kommer det att se ut som bara en rishög, men den kommer att bli ett ”bostadsområde” och skafferi för en mängd småkryp och insekter.

- Avesta kommun har erfarenhet av att jobba med att ta fram faunadepåer. Det är kul att vi tillsammans kan skapa sådant även på Fortums mark, säger Peter Klintberg, kommunekolog på Avesta kommun.

Fortum strävar efter att minska den miljömässiga påverkan av sin verksamhet och samtidigt leverera elektricitet och värme till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser i atmosfären och är därmed bra ur klimatsynpunkt. Däremot sker vid all elproduktion en lokal miljöpåverkan. Därför deltar vi i flera olika miljöprojekt vid våra kraftverk. Ett sådant arbete sker i Avesta.

Läs mer om arbetet kring Avesta kraftverk här.
Climate and resources

Läs gärna mer om på Fortums miljöarbete inom vattenkraft här

Läs mer