Renovering av Forhuvudforsens damm – framtidens miljöutveckling av vattenkraften

Renoveringen av reglerdammen vid Forhuvudforsens kraftverk kostar Fortum cirka 450 miljoner kronor. Renoveringen av dammen ska säkerställa att Forshuvudforsens kraftverk kan fortsätta producera 42 MW förnybar el samt stödja energisystemet med 230 GWh årligen.

forshuvudforsen
Mass market tested
Identifiering av behov

En stor del av den gamla betongdammen från 1918 var i behov av att bytas ut. Investeringsprojektet för att åtgärda detta påbörjade under 2021.

Key topics and targets
Åtgärdsmål

I processen för investe­rings­projekt och renove­ringar av vatten­kraftverk identi­fieras och appli­ceras miljö­för­bätt­ringar där det är möjligt.

Environmental friendly
Åtgärder 2022

Åtgärder som genomförts i år är bland annat, användning av armeringsjärn tillverkade med förnybar energi, användning av miljövänlig betong, återanvändning av träform (gjutform för betong) samt av grundmaterial. 

Business ethics
Status

Renoveringen av Forshuvuddammen är fortfarande pågående och beräknas att vara klar under 2026.

Minskning av klimatavtrycket

I linje med EU:s ambition och målen i Parisavtalet har Fortum som mål att globalt vara koldioxidneutrala senast 2030. Detta innebär att klimatavtrycket behöver minska inom alla sektorer och i hela verksamheten, till exempel vid renoveringar av vattenkraftverk.

Behov av renovering

Renoveringen av kraftverket Forshuvudforsen påbörjades 2021 då en stor del av den gamla betongdammen från 1918 behövde bytas ut. Betong är en blandning av cement, sand, sten och eventuella kemiska tillsatser. Betongens beståndsdelar är ballast (sten) och cementpasta (vatten och cement). För att kunna framställa cement krävs en bränning av kalksten. När det sker frigörs stora mängder av koldioxid som ligger bundet i materialet.

 

 

Betongdammen – över hundra år

Renoveringen av kraftverket Forshuvudforsen påbörjades 2021 då en stor del av den gamla betongdammen från 1918 behövde bytas ut.

Mer miljövänlig betong

Under 2017 och 2019 involverade Fortum studenter från KTH som utvärderade den mer miljövänliga betongen som deras examensarbete. Utvecklingen av den mer miljövänliga betongen har även skett i samarbete med våra entreprenörer NCC och Betongindustri – tillsammans har vi skapat receptet för mer miljövänlig betong.

Sedan starten av renoveringen har Fortum minskat sitt koldioxidutsläpp genom att återanvända material från andra platser i projektet. Även material från Inkoo och Gråda kraftverk har återanvänds, då dessa demonterades för några år sedan.

 

Åtgärder i Forshuvudforsen

Allt som allt har koldioxidutsläppen minskat med 627 ton under första fasen av renoveringsprojektet. Det motsvarar koldioxidutsläppen från cirka åtta bilresor runt jorden. Uträkningen baseras på vad det estimerade koldioxidutsläppet hade varit vid en standardrenovering av vattenkraftverket. De åtgärder som har genomförts är: 

 • Armeringsjärn – tillverkade med förnybar energi
  Genom att välja en leverantör som använder förnybar energi i sin produktion har koldioxidutsläppen minskat med 47 % i jämförelse med en leverantör som inte använder förnybar energi.
   
 • Mer miljövänlig betong – ett nytt recept för betong
  Receptet som har tagits fram ersätter en del av cementen med flygaska, vilket är en restprodukt som annars skulle hamna på deponi. Genom att dessutom öka storleken på ballasten minskar man ytterligare behovet av cement. Detta gör att projektets koldioxidutsläpp minskat med 17 % jämfört med om en normal anläggningsbetong kulle använts. En annan fördel med att använda det nya receptet är att man kan utöka storleken på gjutningarna på grund av att den nya betongen utvecklar mindre värme vilket skapar ett bättre arbetsklimat med färre moment som ska utföras.
   
 • Träform – rengörs för att kunna återanvändas
  Den träform som används vid gjutning av betong återanvänds inom projektet. Formen rengörs och spikar tas bort för att kunna återanvändas. Detta ökar arbetsmängden men minskar kostnaden för att köpa nytt virke och med inflationen är detta lönsamt. Detta har minskat koldioxidutsläppen med 50 % jämfört med att använda nya träformar för varje gjutning.
   
 • Krossad betong – återanvänds som grundmaterial
  Den krossade betongen som uppkommer under projektet återanvänds som fundament i andra bygg- och renoveringsprojekt. På sått minskar inköpen av nytt krossmaterial samt transportsträckorna för materialet. Detta minimerar med andra ord användningen av inköpt bergskross och blir ett mer cirkulärt tillvägagångsätt.

 

Här finns anläggningen

Vattenkraftverket  ligger i Borlänge, längs med Dalälven. Totalt driver Fortum 39 vatten­kraftverk i älven. 

Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt