Fångstrekord med trap- and transport

Lekområden för vandrande fisk finns i biflöden uppströms flera dammar i Ule älv, Finland. För att stärka beståndet av fisk i älven har en så kallad ”trap- and transport” lösning implementerats. Under 2022 har ombyggnation av anläggningen utförts i syfte att förbättra både funktion och effektivitet.

Montta trap and transport
Mass market tested
Identifiering av behov

Trap- and transport gör det möjligt för vandrande fisk att nå lekområden som finns uppströms ett flertal dammar. Lösningen hjälper oss också att samla in värdefull information om fiskarnas förflyttning i en reglerad älv och utvärdera utvecklingspotentialen för ett delvis naturligt bestånd av vandrande fisk i Ule älv.

Key topics and targets
Åtgärdsmål

Målet med trap- and transportsystemet vid Montta kraftverk är att stärka den delvis naturliga reproduktionen av vandrande fisk i Ule älvs huvudfåra. Ombyggnationerna under 2022 syftade till att optimera anläggningens funktion och effektivitet, resultaten hittills visar att det varit framgångsrikt. 

Environmental friendly
Åtgärder 2022

Utvecklingen av kraftverkets fångstanläggning har fortsatt under 2022 genom installationen av fasta kranar i alla fyra lyfttankarna. Varje bassäng har nu en fast kran, vilket gör det möjligt att höja bassängen vid behov. På så sätt är det möjligt att minska tiden som fisken tillbringar i uppsamlingsbassängen. Resultaten har varit positiva och visat på en ökning av fångst. 

Business ethics
Status

Systemet utvecklas ständigt för att vara anpassat till områdets specifika behov. Detta är en löpande process som ses över varje år. Tillståndet för fortsatt förflyttning av havsvandrande lax och öring gäller för 2020–2024.

Ombyggnation av anläggningen

Fångstanläggningen invigdes 2017 som ett pilotprojekt i samarbete med de lokala kommunerna och de regionala myndigheterna. Likt de flesta pilotprojekt har anläggningen ständigt modifierats och teknikerna utvecklats för att uppfylla de specifika behoven i området. I år har utvecklingen fortsatt och resultaten talar för att vi rör oss i rätt riktning.

Förbättrad process

Under 2022 installerades fasta kranar till trap- and transportsystemet. Med hjälp av kranarna kan bassängerna höjas vid behov för att säkerställa att fisken som kommer in i anläggningen också fångas. Denna implementering syftar till att göra utrustningen effektivare och därmed förbättra processen för att fånga in fisken.

Ytterligare en åtgärd gjordes 2021 då man minskade storleken på uppsamlingsbassängerna. Detta gjorde det lättare att fånga fisken och förhindra eventuell rymning, samtidigt som det även har förbättrat  arbetsmiljön vid anläggningen. Förbättringen av kontrollportarna i anläggningen skapade också en lockvattenström under tiden som spillvattnet från anläggningen är som högst.

Stärka beståndet av vandrande fisk

Norra Finlands regionförvaltningsverk har beviljat tillstånd att transportera fisken som fångas vid Monttas trap- and transportsystem till Utosjoki och Kutujoki, två biflöden till Ule älv. Tillståndet för lax och öring gäller 2020–2024.

Goda resultat

Fångstanläggningen korresponderar med den nedre delen av fiskvägen som används för att fånga in reproduktiva laxar som simmar in i den. Anläggningen användes mellan augusti och oktober förra året för att fånga in havsöring och lax och transportera dem till deras lekområden.

Åtgärderna som genomfördes innan säsongen började 2022 har lett till positiva fångstresultat. Över 50 procent av laxarna som sågs i övervakningskameran fångades – det kan jämföras med resultatet från 2021, då enbart cirka 10 procent av de observerade laxarna fångades. Efter att fisken fångats, i de så kallade lyfttankarna, görs en hälsokontroll. De är bara fiskar som är friska och könsmogna som transporteras.

Frivilliga åtgärder

Trap- and transportsystemet är en fiskvandringslösning som bidrar till att stärka det begränsade beståndet av vandrande fisk i Ule älv med minsta möjliga förluster av fisk som tar sig hela vägen till kvarvarande lekområden. Insatserna i Montta är en av våra frivilliga åtgärder för att främja biologisk mångfald. Fortum har åtagit sig att uppfylla flera klimat- och miljömål som inkluderar målet att genomföra frivilliga åtgärder för biologisk mångfald genom att identifiera rätt åtgärd vid rätt plats. 

Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt