Minskad oljevolym med nya intagsluckor i Bergvik kraftverk

Vid renoveringar i vattenkraften är det av stor vikt att identifiera var i processen det finns utrymme för möjliga förbättringar, både gällande närmiljö och teknikval. Fortum eftersträvar att hitta effektiva miljöåtgärder i alla led, från flödande vatten till elektrisk energi.

Bergvik vattenkraftverk
Mass market tested
Identifiering av behov

Det finns behov av att byta ut funktionen för att öppna och stänga intagsluckorna i Bergvik vattenkraftverk.

Key topics and targets
Övergripande mål

I processen för investeringsprojekt och renoveringar av vattenkraftverk identifieras och appliceras miljöförbättringar där det är möjligt.

Environmental friendly
Genomfört 2022

Under 2022 har upphandlingen genomförts och planeringsarbetet för installationen påbörjats.

Business ethics
Status

Detta är ett pågående renoveringsprojekt som kommer fotsätta under 2023–2024. Installationen på plats i kraftverket kommer att genomföras senare i processen.

Kraftverkets historia 

Bergvik är ett reglerkraftverk som ligger i nedre Ljusnan, cirka 30 kilometer sydost om Bollnäs, i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1961 och i år togs beslut om att åtgärda den bristande funktionen för att öppna och stänga intagsluckorna.

Intagsluckornas uppgift är att stänga av vattnet till vattenturbinerna vid arbeten eller driftstörningar. Vanligtvis används hydraulik för detta, en effektiv lösning men som kräver olja.

Planerat genomförande

Instal­la­tionen på plats i kraft­verket planeras under 2023–2024. 

Ny teknik med minskad miljöpåverkan

Till Bergvik har en ny lösning tagits fram där vi ersätter intagshydrauliken med en vinchlösning och på så sätt minskar oljevolymen vid turbinintaget med ett antal kubikmeter.

Vinchen drivs av två elektriska motorer med funktion för att både öppna och stänga intagsluckorna. Vid stängning behöver dessutom ingen el att användas.

Den nu beslutade lösningen med oljefri funktion för öppning och stängning av intagsluckorna gör anläggningen mer miljövänlig och utgör ett exempel på en proaktiv åtgärd i form av eliminerad risk för oljeläckage, i linje med Fortums riktlinjer för miljöförbättringar vid renoveringar och investeringar.

 

 

Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt