Planering av miljöåtgärder i Sörängsströmmarna

Fortums driver en del frivilliga miljöprojekt med syftet att främja den biolo­giska mångfalden i älvar där produktionen sker. Sörängsströmmarna har rika naturvärden som kan gynnas genom de planerade miljöåtgärderna av upp till sju vatten- och strandnära områden.

Stream
Mass market tested
Identifiering av behov

Sörängsströmmarna i Voxnan studerades 2021 och det konstaterades att strömvattenmiljöerna är kraftigt påverkade av äldre vattenverksamheter som vattenkraft och flottning.

Key topics and targets
Åtgärdsmål

Biologisk återställning av upp till sju vatten- och strandnära områden längs Sörängsströmmarna.  Området har rika naturvärden som kan gynnas genom miljöåtgärderna.  

Environmental friendly
Åtgärder 2022

Under 2022 påbörjades planeringsarbetet för hur miljöåtgärderna ska organiseras och genomföras.

Business ethics
Status

Behovsbild och skräddarsydda åtgärdsförslag finns färdigställt.  Projektet kommer fortsätta under 2023. 

Potential att återställa naturvärden  

Vattenkraftverket ligger i Voxnan och togs ur drift eftersom det bidrog med en låg andel elproduktion till energisystemet. För att hålla ett vattenkraftverk i drift krävs regelbundet underhållsarbete och därför görs ständigt utvärderingar av bidraget till energisystemet i relation till påverkan i närmiljön.  

Sörängströmmarna är samlingsnamnet för området kring vattenkraftverket som under 2021  inventerades av konsultföretaget VattenBruks på uppdrag av Fortum. Slutsatsen var att det finns stor potential för att återställa tidigare naturvärden längs med älven. 

Det har nu tagits fram en sammanställning över åtgärder anpassade för främst strömmande vatten. Miljöåtgärderna kommer kunna gynna viktiga naturvärden men utan att skapa för stor påverkan på övrig energiproduktion i älven.  

Söräng vattenkraftverk

Söräng vattenkraftverket ligger i Voxnan och togs ur drift eftersom det bidrog med en låg andel elproduktion till energisystemet. Foto: Kent Pettersson

Mänsklig påverkan över lång tid

De strömmande delarna av Voxnan kring Söräng har i stor utsträckning påverkats av mänsklig aktivitet. Här finns omfattande rensningar och så kallade, ledande konstruktioner, som tidigare användes till flottningsverksamhet. Utöver det har även kanaler och olika omledningar av vatten genomförts i anslutning till energiproduktionen från vattenkraften.  

En konsekvens av den mänskliga aktiviteten i älven är att ekosystemet och vattenflödet i älven har påverkats över lång tid och det naturliga flödet förändrats. Det medför svårigheter att säkerställa exakt hur vattendraget en gång sett ut och rört sig och speglar även åtgärdsförslagen.

Det övergripande målet med de förslagna åtgärderna är att göra det bästa möjliga för strömvattenbiologin utan att påverka andra värden och intressen i området.

Omplacering av sten

En typ av miljöåtgärd är omplacering av sten. Genom att få bort stenen från ledarmar och stränder och istället ut i strömfåran – eftersträvas en så stor vattentäckt yta som möjligt. 

Möjliga åtgärder för strömmande vatten  

För att tydliggöra arbetet har sju intressanta områden för miljöåtgärder kartlagts. Åtgärderna baseras på det lägsta tillåtna vattenflödet utan att förändra områdets befintliga kvaliteter och för att få ut största möjliga biologiska nytta. Detta arbete kan bland annat innebära att stenar och annat material fördelas om i älven, medan vegetation och träd bevaras.

En annan viktig del i åtgärdsarbetet är att få med sig den naturliga strömmen över hela älvbredden och därmed öka vattenhastigheten i områden där vattnet blivit stilla. De, så kallade, lugnområdena har nämligen negativa effekter på strömvattenbiologin.

Miljöåtgärderna strävar också efter att nå goda möjligheter till sportfiske och även för att paddla kanot vid vissa sträckor.

 

Plats för åtgärderna 

Förslagen på åtgärder är anpassade utifrån förutsättningarna på den specifika sträckan. De röda markeringarna är sju intressanta områden för miljöåtgärder. 

Senaste nytt om projektet

Här uppdaterar vi löpande hur det går i projektet och vart i processen vi befinner oss. Innan miljöåtgärderna kan påbörjas behöver en kulturmiljöutredning utföras i området för att fastställa vad som går att återskapa utan att påverka kulturmiljövärdena i området. 

 Ambitionen vid genomförande av miljöåtgärder är att hitta lösningar som tar hänsyn till alla de intressen som påverkas, med människor, kulturarv och biologisk mångfald i åtanke. Därför eftersträvar vi att det förs en löpande dialog med lokala aktörer som Bollnäs kommun, Bollnäs fiskevårdsområdesförening och fastighetsägare.

Vid frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss här: vattenkraft [snabel-a] fortum [punktum] com 

Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt