Långsiktig naturvårdsplan vid Untra kraftverk

Miljö och hållbarhet är viktiga delar av Fortums arbete. Därför genomförs projekt tillsammans med olika aktörer för att bevara och utveckla naturvärden nära de älvar och vattendrag där Fortums vattenkraftverk finns. Vid Nedre Dalälven har sammarbetet med Upplandsstiftelsen pågått i över tio år.

hero_untra
kor Ambricka

En unik naturmiljö

Untraverket ligger i Nedre Dalälven och är ett av Fortums äldsta vattenkraftverk som varit i bruk i över 100 år. Längs älven är det ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den varierande naturen.

Stora, öppna älvängar och fjärdar varvas med forsområden och gamla löv- och blandskogar utan motstycke i övriga landet. Regelbundna översvämningar har gynnat olika lövträd och uppkomsten av älvängarna som är Nedre Dalälvens signum.

Ingen annanstans är heller den biologiska norrlandsgränsen så tydlig. Här, vid nordgränsen för många av våra sydliga djur och växter, finns rikligt med ädla lövträd som ek, ask och lind. Några områden tillhör de mest värdefulla vi har för den biologiska mångfalden. Här lever hundratals rödlistade och hotade djur och växter. Harrbeståndet, som är ett av landets sydligaste, har ett stort biologiskt värde.

Hotas av igen växning

Ett av de största hoten mot naturmiljön i det här området är igenväxning av markerna och stora delar av de fågelrika rikkärren (läs mer om rikkärren här). Upplandsstiftelsen, en ideell förening ägd av Region Uppsala med tillhörande kommuner, inledde av den anledningen en dialog med Fortum 2009 om möjliga åtgärder i området.

Samarbetet har därefter fortsatt och en naturvårdsplan har sammanställts och följts upp löpande tillsammans med Upplandstiftelsen.

Ek som har friställts

Friställning innebär att växter runt omrking vissa träd avverkas för att skapa mer ljus och utrymmme för trädet att växa. I det här fallet har en ek friställts – en viktig del i åtgärdsarbetet. Foto: Pär Eriksson/Upplandsstiftelsen 

Åtgärder som gör skillnad

I den satta naturvårdsplanen prioriteras bland annat bevarandet av de äldre naturskogarna samt återskapande och utveckling av lövskogar. En sådan utveckling kommer enligt Upplandsstiftelsen att ha stor betydelse för bevarandearbetet som rör flera hotade arter och miljöer i Sverige.

Runt 300 hektar skogsmark har förvaltats på ett sätt som gynnar insektslivet. Stora arealer har också avsatts för fri utveckling naturvårdshuggningar för att restaurera lövskog och skapa död ved som gynnar tillgången av mat för den hotade vitryggiga hackspetten.

Exempel på åtgärder som ingår i naturvårdsplanen:

  • Röjning av gran från strandängar och lövträdsrika områden.
  • Röjning av buskar och sly på strandängar.
  • Friställande av gamla ekar som behöver mycket ljus.
  • Återskapande av slåtter och betesmark på älvängar.
  • Bidragande med voljärer, en slags fågelhus, i Naturskyddsföreningens projekt för återintroduktion av vitryggig hackspett.
  • Bränning av skog på Övre Tylleropsön samt uppföljning genom insektsinventering i det brända skogsområdet.
  • För att förbättra situationen för fisk och andra organismer som lever i Dalälvens strömmande vatten har vi lagt ut lekgrus och ved som till exempel gynnar harrbeståndet.
  • Förstudie om småskaliga biogasanläggningar för en hållbar använding av våtmarkshö.

Betande kor håller landskapet öppet

Förutom metoder som slåtter används också betande kossor för att hålla landskapet öppet. Varje sommar transporteras kor till Upplandstiftelsens marker på Gässön för bete. Fortum har medfinansierat flotten som behöver användas för att få dit kossorna. Foto: Pär Eriksson/Upplandstiftelsen

Ett löpande arbete

En utvärdering från 2021 som Upplandsstiftelsen sammanställt visade att många av de viktiga naturvärdena vid älven har ökat och att flera då hotade arter har bättre bevarandestatus idag än för tio år sedan. Ett exempel på sällsynta arter som ökar är cinnoberbagge och svartoxe. Utvärdering av åtgärderna är en löpande del av arbetet i naturvårdsplanen.

Åtgärderna för 2022 är slutförda men natur­vårds­planen sträcker sig ytter­ligare tio år framåt, för att säker­ställa löpande åtgär­der och varaktiga resultat. Det långsiktiga målet är att bevara och utveckla naturmiljöer som älvängar, lövrika strandskogar och strömsträckor som karaktäriserar landskapet längs med och i älven. Likaså är en prioritet att bevara gammal naturskog och återskapa lövskogar vilket gynnar flera hotade arter, exempelvis vitryggig hackspett. 

 

 

Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt