Miljöanpassingar av Sveriges vattenkraft

Sommaren 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften vars arbete kommer pågå i två decennier. Prövningarna av miljövillkoren ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

NAP Hero

Status för miljöprövningarna just nu

I januari 2023 beslutade regeringen att pausa arbetet och senarelägga alla omprövningar i domstol med 12 månader. Fortum ser pausen som en möjlighet att göra de justeringar som behövs för att den nationella planen ska fungera bättre i praktiken. Vi fortsätter arbetet med analyser av våra verksamheter och planering av tänkbara åtgärder och stannar inte upp på grund av pausen.

Vad betyder Miljöanpassningarna för Fortum?

Det finns en nationell tidplan för när varje grupp av kraftverk ska omprövas i domstol. Som ägare av kraftverk och dammar är Fortum ansvariga för att ansöka om moderna uppdaterade miljövillkor och våra första anläggningar ska omprövas år 2023. Att aktivt delta i den samverkan som ska föregå omprövningarna är både självklart och mycket viktigt för en transparent och effektiv process. Rätt åtgärd på rätt plats är ledorden och det finns ett riktvärde att begränsa produktionsförlusterna till högst 1,5 TWh.

 

 

Mer om NAP från Sara Sandberg, miljöchef på Fortum

Fortum & nationella planen för vattenkraften (våren 2022)

Behovet av vattenkraft i energisystemet

Vattenkraften är helt central för Sveriges energiförsörjning. Den bidrar med utsläppsfri el, ser till att elsystemet kan balansera stora volymer av väderberoende vindkraft och producerar dessutom el till en låg kostnad. Därmed är vattenkraften också en förutsättning för att öka andelen intermittent elproduktion från sol och vind samt se se till att elnätet är i balans. År efter år förser vattenkraften Sverige med mest el av alla kraftslag.

Förra året kom cirka 41 procent, 69 TWh, av den svenska elproduktionen från just vattenkraft. Det kan jämföras med 29 procent från kärnkraft och 20 procent från vindkraft. För att uppnå Sveriges högt ställda klimatmål, möjliggöra den gröna omställningen av industrin och säkerställa vår försörjningstrygghet måste därför vattenkraftens förmåga att producera el värnas, inte minst i dagens säkerhetspolitiska läge.

 

Vanliga frågor om nationella planen för miljöanpassningar

Vad är ett miljötillstånd?
Chevron down

Alla så kallat miljöfarliga verksamheter måste ha ett miljötillstånd där nyttan med verksamhetens prövas mot den negativa påverkan den har på miljön. Tillståndet innehåller bland annat tydliga villkor för hur verksamheten får bedrivas.

Hur kommer miljöanpassningarna påverka lokalsamhället?
Chevron down

Syftet är med anpassningarna ska vara att förbättra den lokala miljön ur ett biologiskt perspektiv. Det kan innebära ändrade vattenflöden och att närliggande vattendrag ska få en ny karaktär.

Varför blir det produktionsförluster?
Chevron down

Många av de miljöförbättrande åtgärder som ska vidtas förutsätter att mer vatten än idag används för annat än att producera vattenkraft. Det kan exempelvis handla om att förse vandringsvägar för fisk med vatten.

Har du fler frågor?
Chevron down

Om du har fler frågor om den natio­nella planen är du välkommen att kontakta oss!

Eftersom många processer pågår samtidigt är det viktigt att di skriver vilken älv din fråga gäller. Skriv till oss på miljoanpassningar [snabel-a] fortum [punktum] com.

Power to gas

Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer här
Collaboration partners

Vattenkraftens miljöfond

Läs mer här
Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt