Habitatrestaureringar i älven Vuoksi

En avgörande del av åtgärderna för biologisk mångfald i älven Vuoksi är att förbättra livsmiljöer i angränsande biflöden. Syftet är att stärka populationerna av vandrande fisk i älven genom att skapa mer gynnsamma förhållanden i deras livsmiljö.

water
Mass market tested
Identifiering av behov

För att stärka beståndet av vandrande fisk i älven Vuoksi krävs konkreta åtgärder. Genom att genomföra habitatrestaureringar i särskilt viktiga områden av älven kan öringens möjlighet för reproduktion förbättras.

Key topics and targets
Åtgärdsmål

Restaureringen syftar till att öka mängden lämpliga livsmiljöer för öringens reproduktion, så kallade lekområden. En åtgärd är exempelvis att styra vattenflödet till mer grunda områden och på så sätt skapa varierande områden som är anpassande för olika stadier av fiskens livscykel.

Environmental friendly
Åtgärder 2022

Under 2022 genomfördes ett restaureringsprojekt av livsmiljöer för öring i älven Vuoksi. Fortum, Imatra stad och ELY-centralen för sydöstra Finland har sedan 2013 utfört olika restaureringsprojekt av fiskhabitat vid älven.

Business ethics
Status

Habitatrestaureringar i den här delen av älven är slutförd, men åtgärder för att gynna biologisk mångfald i älven Vuoksi är ett prioriterat arbete för Fortum och kommer att fortsätta på fler ställen i älven.

Gemensamt arbete

Habitatrestaureringen är ett samarbetsprojekt mellan Fortum, Sydöstra Finlands och ELY-center (centrum för ekonomisk utveckling, transporter och miljö) samt Imatra stad som varit projektledare för restaureringen. Projektet är ett bra exempel på hur olika aktörers samarbete kan resultera i praktiska åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i området.

Det restaurerade området ägs av Fortum och är cirka 1 000 m² stort. Restaureringen baserades på Fortums habitat- och flödesmodell, som Sydöstra Finlands ELY-central skapat en restaureringsplan utifrån.

Praktiska åtgärder

Restaureringen genomfördes uppströms Tainionkoski vattenkraftverk som ligger cirka 1,3 kilometer från sjön Saimen. Ungefär en kilometer uppströms från Tainionkoski kraftverk fanns det tidigare en stenholme kvar från tidigare flottningsverksamhet. Under restaureringen omformades holmen för att möjliggöra ett grundare vattenområde, därmed styrdes vattnet om vilket skapade ett mer passande habitat för öring.

Ett av Fortums klimat- och miljömål är att genomföra frivilliga åtgärder för att främja biologisk mångfald vid älvar där vi har vattenkraftverk. Projektet i älven Vuoksi är en av dessa frivilliga åtgärder för 2022. Gemensamma restaureringsprojekt har genomförts för vandrande fisk sedan 2013 i området.

Värdefullt samarbete

Habitat­restaureringen i älven Vuoksi är ett av flera projekt som är ett samarbete med staden Imatra. Foto: Arto Apila

Tidigare restaureringar

Ett annat gemensamt projekt som genomförts med Imatra stad och ELY-centralen var i september 2020 när restaurering av livsmiljöer för lax i Kokkasaari slutfördes. Även Kokkasaari är en holme som ligger i älven Vuoksi.

Holmen har bildats till följd av muddring av stenar. Restaureringen syftade till att forma om och sänka holmen för att vatten på så sätt kan rinna över den. Extra stenar flyttades och placerades framför holmen samt i huvudfårans sidor, Även lekgrus spreds ut mellan stenarna för att skapa en mer lämlig miljö för reproduktion. 

Tidigare arbeten har också genomförts cirka en kilometer från Kokkasaari på sträckan mellan Tainionkoski kraftverk och Imatra samt utanför Mellonlahti.

Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt