Naturvårdsplan kartlägger behov för unika svampar vid Lanforsen kraftverk

Lanforsen kraftverk ligger cirka tolv kilometer nedströms Untra kraftverk. Under 2022 har vi i samarbetet med Upplandsstiftelsen valt att undersöka möjligheten att utöka vårt arbete med biologisk mångfald till områden vid Lanforsen. Höga naturvärden har identifierats kring kraftverket, exempelvis den hotade lilaköttiga taggsvampen.

Tippön

Uppskattat samarbete

Vid Untra kraftverk har Fortum och Upplandsstiftelsen ett samarbete sedan tio år tillbaka för att gynna de rika naturvärdena vid Nedre Dalälven. Upplandsstiftelsen är en ideell förening ägd av Region Uppsala med tillhörande kommuner som har spetskompetens inom naturvård och biologisk mångfald.

Under 2022 fick stiftelsen även i uppdrag att inventera och ta fram en plan för naturvårdande åtgärder på Fortums markinnehav vid Lanforsen kraftverk. Kraftverket ligger cirka tolv kilometer från området som ingår i den befintliga naturvårdsplanen för Nedre Dalälven.

I sammanställningen konstaterades att det finns ett antal viktiga naturvärden att bevara vid Lanforsen. Totalt har 42 rödlistade arter noterats, varav hela 29 svamparter som är knutna till tall eller gran. Några av dessa svampar är högt klassade och vissa är av nationell betydelse.

Dessutom är två av Lanforsens biotoptyper, det vill säga en naturtyp med enhetlig ekologisk struktur, utpekade som skyddsvärda habitat. Bland annat i nationellt åtgärdsprogram för kalktallskogar (2009) och i EU:s nätverk, Natura 2000.

Rikt på naturvärden

Sydspetsen av Askön och i bakgrunden några av öarna i Lanfjärden. Marken här är kalkrik med orkidéer såsom skogsknipprot och tvåblad. Foto: Gillis Aronsson / Upplandsstiftelsen

Prioritering av åtgärder

Det är en stor variation av naturtyper vid Lanforsen som är viktiga för ekosystemet på olika sätt. Från strandnära löv- och blandskog med bland annat björk, asp, ek och gran i Lanfjärden till kalkrik tallskog med bland annat hotade arter som lakritsmusseron och lilaköttig taggsvamp på gamla schaktmassor på Askön och Tippön.

Eftersom olika naturtyper är i behov av skilda insatser finns sex olika förslag på skötselåtgärder i de olika delområdena. Landområdet vid Lanforsen har fem olika målbilder som visar inriktningen för åtgärderna för att behålla eller utveckla naturvärden på sikt. Genom att gynna dessa naturtyper skapas rätt förutsättningar för att en rad arter inom grupperna kärlväxter, mossor, svampar samt skalbaggar, fjärilar och fåglar kan främjas.

Målbild för vilka naturtyper som bör prioriteras:

  • Barrdominerad naturskog
  • Äldre kalkrik tallskog
  • Äldre barr-/blandskog
  • Äldre löv-/blandskog
  • Öppen, örtrik mark

Flera rödlistade svampar

En viktig åtgärd för svampar är att spara unga granar i kalkrik tallskog. Det skapar gynnsamma förutsättningar för flera rödlistade svampar. Foto: Gillis Aronsson / Upplandsstiftelsen

Unika förutsättningar för svampar

En stor del av Fortums mark vid Lanforsen har redan idag höga naturvärden. Exempelvis är den till synes triviala kalktallskogen på Askön och Tippön mycket rik på sällsynta mykorrhizasvampar. Förklaringen är att tallskogen vuxit upp på tidigare helt öppen mark i form av gamla kalkrika schaktmassor, och sedan fått stå tämligen orörd.

Detta liknar skeende efter en skogsbrand då ny tallskog växer upp på öppen, blottlagd mineraljord. Det är sannolikt den nakna jorden, på stora ytor, som gör det möjligt att träd och svampar kan etablera sig samtidigt och bilda symbiosförhållanden med marksvampar (mykorrhiza). Förloppet underlättas av att det inte finns någon konkurrens eller hindrande vegetation på marken. Det är så att säga fritt fram för svamparna och träden att förenas i symbios.

Stor variation av naturtyper 

På södra delen av Askön finns äldre, grandominerad barrskog med inslag av lövträd och hassel. Här växer bland annat den sällsynta solfingersvampen.

Marken är huvudsakligen rik på blåbärsris och mossvegetation, men det finns även örtrika partier. Foto: Gillis Aronsson / Upplandsstiftelsen

Sveriges rikaste växtplats

På Tippön och cirka 200 meter norrut finns en cirka 80-årig tallskog på kalkrika schaktmassor från tiden då kraftverket byggdes på 1930-talet. Utmed en gammal körväg på Tippön är faktiskt Sveriges rikaste växtplats för den hotade lilaköttiga taggsvampen. Arten bildar mykorrhiza med tall och växer på kalkrik mark med låga vegetationsskikt. Den gynnas av markstörning, till exempel skogsbrand, beteshävd eller slitage utmed vägar och stigar. År 2008 räknades här 1 149 fruktkroppar! Fruktkroppar är den delen av svampen som är synlig över jorden, och som i folkmun kallas för just – svamp. 

 

Den rödlistande lilaköttiga taggsvampen. Foto: Gillis Aronsson / Upplandsstiftelsen

Hotkategorier enligt Sveriges rödlista (2020)

CR
Power outage
Critically endangered

Akut hotad

Arten som finns i området vid Lanforsen är: skogsalm (ulmus glabra). 

EN
Power outage
Endangered

Starkt hotad

Arterna som finns i området vid Lanforsen är: lilaköttig taggsvamp (hydnellum fuligineoviolaceum) och slät taggsvamp (sarcodon leucopus).

VU
Power outage
Vulnerable

Sårbar

Några exempel på arter som finns i området är: hussvala (delichon urbicum), ask (fraxinus excelsior), apelticka (aurantiporus fissilis), koppartaggsvamp (hydnellum lundellii) och goliatmusseron (tricholoma matsutake).

NT
District heating outage
Near threatened

Missgynnad

Några exempel på arter som finns i området är: drillsnäppa (actitis hypoleucos), mindre hackspett (dryobates minor), grön aspvedbock (saperda perforata), veckticka (antrodia pulvinascens) och talltaggsvamp (bankera fuligineoalba). 

Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt