Åtgärder för dammar med låg energinytta

Fortum har som vision att de cirka 80 dammar som bedömts ha låg energinytta helt rivs ut och genomgår åtgärder för att återskapa vatten- och naturmiljön på platsen. I samband med detta görs ofta miljöåt­gärder för att gynna bland annat ström­le­vande fisk, kräldjur och andra vatten­le­vande organismer.

miljöredovisning

Dammars nytta i energisystemet

Fortum äger 121 vattenkraftverk och cirka 240 mindre och större dammar i Sverige. Dammarna är betydelsefulla för såväl elproduktion som reglerförmåga, något som blir allt viktigare när mer vind- och solkraft byggs. Vattenkraften kan snabbt regleras upp och ner till skillnad mot många andra energislag beroende på tillgång till vind och sol.

En del av Fortums dammar har begränsad nytta i energisystemet. Ändå kräver de regelbundet underhåll – resurser som Fortum vill satsa på investeringar i omställningen till ett fossilfritt energisystem istället. Bedömningen är därför att kostnaderna för drift och underhåll samt framtida investeringar i kombination med miljöpåverkan inte rättfärdigar att ha kvar dessa dammar.

Röjdåfors kvarn

Dammen innan utrivning på uppströmssidan. Utskovet har nu breddats i mitten och öppnats upp så att vattnet passerar fritt. 

Resultat av dammåtgärder

Vilken åtgärd som lämpar sig bäst, kan som nämnts tidigare variera från damm till damm. Vid en utrivning handlar det om åtgärder för att på olika sätt återställa dammen till ett mer naturligt läge. För att en damm skall anses vara utriven krävs att alla dämmande funktioner skall vara borttagna och att ett fritt vattenflöde skapats.

Slutresultaten kan därmed se ut på olika sätt från plats till plats. Vanligtvis ges förutsättningar för fisk och andra vattenlevande djur att ta sig förbi dammen eftersom de dämmande delarna tas bort. För att skapa goda möjligheter för detta görs också biotopvårdande åtgärder i samband med utrivningen.

Åtgärderna varierar mellan olika platser beroende på vilka arter som finns naturligt och behöver gynnas. Därför görs en inventering och utvärdering av en fiskexpert för att sammanställa en passande plan. En vanlig miljöåtgärd är exempelvis att lägga ut grus och sten i anslutning till utloppet för att efterlikna miljön innan mänsklig aktivitet.

Återställning av pir

Återställning av en pir som tidigare användes för att avleda flottningstimmer i Rödjåfors. Arbetet har genomförts med stor hänsyn till områdets kulturhistoriska värde.

 

En naturlig vattenregim

Vid en utrivning innebär det att vattnet återgår till en naturlig vattenregim där flöde och nivåer varierar utifrån tillrinning istället för reglering. Detta kan få konsekvenser för boende och fritidshusägare runt vattnen som exempelvis kan få förändrade strandlinjer.

För att få riva ut en damm krävs ett miljötillstånd från mark- och miljödomstolen. En dammägare har alltid rätt enligt lag att riva ut en anläggning men kan innebära stora kostnader. I tillståndsprocessen sker samråd med dem som påverkas av utrivningen och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram där konsekvenser för miljö, och intressen som friluftsliv såväl som enskilda fastighetsägare beskrivs.

Ambitionen är att hitta lösningar som tar hänsyn till de intressen som påverkas, med människor, kulturarv och biologisk mångfald i åtanke.

Stor-Draggen: innan

Stor-Draggen i Leksand innan åtgärder genomfördes. Dammen revs ut för att istället skapa ett mer naturlikt sjöutlopp.

Stor-Draggen: efter

Stor-Draggen efter att utrivningen slutförts. Genom att öppna upp dammen och lägga ut sten och naturgrus i utflödet har vi skapat bättre förutsättningar för bland annat den vandrande siljansöringen.

 

Planen för åtgärder av dammar

Fortum har bland annat rivit ut regleringsdammar i Acksjön, Kolsjön och dammarna i Klamma älv, Ormrejtikan, Lankan, Älgesjön och Ögsjön i Värmland under de senaste åren. I Miljöredovisningen 2021 ingick även utrivningen i Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön som ligger i Dalarna.

Under året har vi fått tillstånd att påbörja processen för utrivning av Östra Harasjön och Bredsjön samt utrivning och genomförande av åtgärder på dammen vid Röjdåfors kvarn i Torsby kommun. I Röjdåfors har utskovet i mitten breddats och öppnats upp så att vattnet passerar fritt och inga dämmande konstruktioner finns kvar.

Ombyggnationen skapar därmed fri vandringsväg för öring. Arbetet görs med stor hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och i samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

 

Bild från arbetet vid Rödjåfors 2022.
Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt