Renovering av Forhuvudforsens damm – framtidens miljöutveckling av vattenkraften

Renoveringen av reglerdammen vid Forhuvudforsens kraftverk kostar Fortum cirka 450 miljoner kronor. Renoveringen av dammen ska säkerställa att Forshuvudforsens kraftverk kan fortsätta producera 42 MW förnybar och koldioxidfri el samt stödja energisystemet med 230 GWh årligen.

Mass market tested
Identifiering av behov

En stor del av den gamla betongdammen från 1918 var i behov av att bytas ut. Projektet för detta påbörjade under 2021.

Key topics and targets
Åtgärdsmål

I processen för investe­rings­projekt och renove­ringar av vatten­kraftverk identi­fieras och appli­ceras miljö­för­bätt­ringar där det är möjligt.

Environmental friendly
Åtgärder 2022

Åtgärder som genomförts i år är bland annat: Användning av armeringsjärn tillverkade med förnybar energi, användning av miljövänlig betong, återanvändning av träform (gjutform för betong) samt av grundmaterial. 

Business ethics
Status

Ombyggnaden av Forshuvuddammen beräknas vara klar 2026.

Minska vårt klimatavtryck

I linje med EU:s ambition och målen i Parisavtalet har Fortum som mål att vara koldioxidneutrala senast 2050. Samt 2035 i vår europeiska verksamhet. Detta innebär att vi behöver minska vårt klimatavtryck inom alla sektorer och i hela vår verksamhet, till exempel vid renoveringar av våra kraftverk.

Behov av renovering

Renoveringen av kraftverket Forshuvudforsen påbörjades 2021 då en stor del av den gamla betongdammen från 1918 behövde bytas ut. Betong består vanligtvis av cement, sand och sten i olika fraktioner som kallas ballast och vatten. När man tillverkar cement bildas mycket koldioxid och koldioxidutsläppen ökar.

Renovering Forshuvud

100 år gammal betongdamm

Renoveringen av kraftverket Forshuvudforsen påbörjades 2021 då en stor del av den gamla betongdammen från 1918 behövde bytas ut.

Miljövänlig betong

Under 2017 och 2019 involverade Fortum studenter från KTH som gjorde sitt examensarbete tillsammans med oss ​​för att utvärdera miljövänlig betong. Utvecklingen av den miljövänligabetongen har skett i samarbete med våra entreprenörer NCC och Betongindustri, tillsammans har vi skapat receptet för miljövänligare betong.

Sedan starten av renoveringen har vi minskat vårt koldioxidutsläpp genom att återanvända material från andra platser i projektet. Vi har även återanvänt delar från Inkoo och Gråda kraftverk som demonterades för några år sedan.

 

Åtgärder i Forshuvudforsen

Allt som allt har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 627 ton under första fasen av detta projekt. Det motsvarar koldioxidutsläppen från cirka åtta bilresor runt jorden. De åtgärder som genomförts är: 

 • Armeringsjärn – tillverkade med förnybar energi
  Genom att välja en leverantör av armering lyckades vi hitta en som använder förnybar energi i produktionen som har en lägre koldioxid påverkan. Detta har minskat koldioxidutsläppen med 47 %.
   
 • Miljövänlig betong – ett nytt recept för betong
  Receptet som har tagits fram ersätter en del av cementen med flygaskan. Genom att öka storleken på ballasterna minskar även projektets CO2-påverkan. Detta har minskat koldioxidutsläppen med 17 %.
   
 • Träform – rengörs för att kunna återanvändas
  Den träform som används vid gjutning av betong återanvänds inom projektet. Formen rengörs och spikar tas bort för att kunna återanvändas. Detta ökar arbetsmängden men minskar kostnaden för att köpa nytt virke och med inflationen är detta lönsamt. Detta har minskat koldioxidutsläppen med 50 %.
   
 • Krossad betong – återanvänds som grundmaterial
  Den krossade betongen som uppkommer under projektet återanvänds som fundament i andra bygg- och renoveringsprojekt. På sått minskar inköpen av nytt krossmaterial samt transportsträckorna för materialet. Detta minimerar med andra ord användningen av inköpt bergskross och blir ett mer cirkulärt tillvägagångsätt.

 

forshuvudforsen

Här finns anläggningen

Vattenkraftverket  ligger i Borlänge, längs med Dalälven. Totalt driver Fortum 39 vatten­kraftverk i älven. 

miljöredovisning

Biologisk mångfald & klimat

Miljöredovisning för vattenkraften

Det här projektet kommer vara en del av Fortums miljöredovisningen för vattenkraften 2022. I den samlar vi de åtgärder som genomfört under året för att gynna klimatet och den biologiska mångfalden. Miljöredovisningen för 2022 publiceras i april 2023. 

 

Våra miljöredovisningar