Miljöarbete inom vattenkraft

På Fortum arbetar vi med vattenkraftens miljöpåverkan och bevakar ständigt hur vattenmiljön förändras, i olika miljöprojekt vid eller i närheten av våra vattenkraftverk. För oss är det viktigt att minsta möjliga påverkan sker i älvarna och att vi sätter in rätt åtgärd på rätt plats.

Se hur den innovativa fisklösningen Whooshh fungerar i Klarälven

Vattenkraftens roll och miljöpåverkan

Vattenkraften fyller en närmast oersättlig roll i Sverige. Eftersom all infrastruktur runt svenska älvar är anpassad efter vattenkraftens reglerade flöden, kan de lokala ekosystemen i och omkring älvarna påverkas på olika sätt. På Fortum bevakar vi ständigt hur vattenmiljön förändras, i olika miljöprojekt. För oss är det viktigt att minsta möjliga påverkan sker i älvarna och att vi sätter in rätt åtgärd på rätt plats, med ett tydligt fokus på att uppnå de önskvärda resultaten i varje område.

Konkreta åtgärder på rätt plats

Vårt miljöarbete strävar efter att finna en balans mellan den globala och lokala miljön och vår kraftproduktion. Vi genomför konkreta åtgärder för att förbättra vattenmiljön där det skett en förändring med hjälp av vår miljöfond. Exempel på åtgärder är att vi återställer lekområden för vandrande fisk, vi återställer dammar som inte längre tillför något till elproduktionen och vi stöder forskning i olika ämnen, som om flodpärlmusslans överlevnad.

miljöredovisning

Miljöredovisningar för vattenkraften

Fortums miljöåtgärder för klimat och biologisk mångfald sammanställs varje år i en miljöredovisning. Läs mer om våra olika projekt i vatten och på land.

Läs miljöredovisningen

Olika typer av miljöåtgärder

Vi arbetar ständigt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vatten­kraften lokalt. För att nå gynnsamma resultat behöver åtgärderna anpassas efter de unika förutsättningarna på varje plats, både i vatten och på land. 

 

Utvalda miljöprojekt

Här finns några av Fortums miljöprojekt och miljösamarbeten samlade. Många åtgärder blir projekt som löper över tid för att säkerställa anpassade insatser och varaktiga resultat.

Tjärblomster

Biologisk mångfald

Pollinatörer i Avesta

Projektet syftar till att gynna pollinatörer kring vattenkraftverket i Avesta. Flera värdefulla arter har identiferats och olika åtgärder gjorts. 

Mer om projektet
untra

Biologisk mångfald

Miljöåt­gärder i artrika Ambricka

Ambricka för att gynna den biolo­giska mångfalden. Våtmarken här är hem för många rödlistade arter.

Mer om projektet
miljöåtgärder klarälven

Biologisk mångfald

Miljöåt­gärder vid Klarälven

Vid Klarälven har åtgärder priori­terats som gynnar utveck­lingen av viktiga naturmiljöer som till exempel blomrika slåtte­rängar, äldre skog med död ved och äldre lövträd. Foto: Sven-Åke Berglind

Mer om projektet
Forshuvud

Miljöarbete inom vattenkraft

Klimatvänlig renovering i Forshuvud 

2021 påbörjades det en renovering och ombyggnad vid Forshuvud vattenkraftverk. En klimatvänligare konceptbetong används, vilket innebär en besparing på cirka 500 ton CO2.

Mer om projektet
Gammelkroppa Laxodling sett från ovan

Miljöarbete inom vattenkraft

Sveriges första klimatanpassade kompensationsodling

I Gammel­kroppa har vi tagit nya kliv och låtit utveckla Sveriges första klima­tan­passade kompen­sa­tions­odling av lax och öring.

Mer om projektet
Gullspångs vattenkraftverk

Projekt GRAP 2017-2020

Arbetet för Gullspångs­laxen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fått pengar under 2017-2020 för att driva ett bevarandeprojekt för Gullspångslaxen, kallat GRAP.

Mer om projekt
munkfors

Kraftverk i Klarälven

Bättre livsmiljöer för harren nedströms Munkfors

Biotopvårdande åtgärder genomfördes nedströms Munkfors kraftverk för att förbättra lek- och uppväxtområden för laxfisk och för att gynna sportfisket.

Mer om projektet
Grävmaskin vid Lillströmmen för miljöåtgärder, Foto: Anders Bruks

Biologisk mångfald

Bioto­påt­gärder vid Lillströmmen

I slutet av 2018 genom­fördes bioto­påt­gärder i Klump­strömmen för att återskapa fri fiskvandring, ett samarbete mellan Fortum, Bollnäs kommun, Bollnäs fiske­vårds­för­ening och andra entre­pre­nörer.

Mer om projektet
River Dalälven in the summer, close to Leksand

Mera LIV

Romutsättning i Nedre Dalälven

Projektet som syftar till att återintroducera naturproducerad lax och havsöring inom utvalda områden i nedre Dalälven.

Mer om projektet
Gullspång laxtrappa

Miljöarbete inom vattenkraft

Laxens Dag i Gullspång

Kika på laxtrappan och pågående laxlek, prata med experter och få infor­mation om all forskning och projekt­verk­samhet som pågår med fokus på den världs­unika Gullspångs­laxen.

Mer om projektet
Strandsandjägaren, Foto: Sven-Åke Berglind

Biologisk mångfald

Strand­s­andjä­garen längs Klarälven

För att bevara den hotade skalbaggen strand­s­andjä­garen har Fortum tillsammans med Länssty­relsen i Värmland försökt att återskapa gynnsamma livsmiljöer för att arten ska överleva.

Mer om projektet
Untra

Miljöarbete inom vattenkraft

Samar­bete med Upplands­stif­telsen

Tillsammans med Upplandstiftelsen förvaltas naturmiljöer längs Nedre Dalälven för att gynna den biologiska mångfalden. 

 

Mer om projektet
Fishheart - alternativ lösning till fiskväg

Miljöarbete inom vattenkraft

Innovativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk

Med hjälp av innovativa lösningar testas nya sätt att hjälpa öring och harr att vandra vid Spjutmo vatten­kraftverk.

Mer om projektet

Fortums miljöfond

Genom Fortums miljöfond ger vi stöd till projekt som forskar och stärker den biologiska mångfalden, och bidrar till mer kunskap om hållbar energiproduktion i områden där Fortum är verksamma inom vattenkraft. Projekten finansieras dels genom egna avsättningar och dels med avsättningar från våra kunder. För varje såld kilowattimme Bra Miljövalmärkt el avsätter Fortum pengar till miljöfonden.

Det är Naturskyddsföreningen som sätter kriterierna för hur el ska vara producerad för att den ska få märkas som Bra Miljöval. Ett krav är att pengar ska avsättas till en fond vars medel uteslutande får användas för naturvårdsåtgärder kopplade till vattenkraft. Naturskyddsföreningen godkänner vilka projekt som ska genomföras och utvärderar projekten i samband med en årlig revision.

Fortums Bra Miljövalmärkta el kommer från vattenkraftverk i Indalsälven, Klarälven och Dalälven samt från vindkraftverk som uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier.

Hydro power

Mer om vattenkraft

Vatten­kraft – förnybar och fossilfri energi i Sverige och Norden

Society and people

Sponsringssamarbeten

Infor­mation för dig och din idrotts­för­ening