Examensarbeten som förändrar

Varje år får ett antal studenter möjligheten att skriva sina examensarbeten tillsammans med oss på Fortum. Det är något som vi värnar om och är stolta över att vi har möjlighet till. Vi ser det också som ett väldigt bra samarbete där vi får vara med i utvecklingen av morgondagens innovationer.

I år har vi ett antal studenter som skriver om väldigt spännande och framförallt viktiga ämnen i sina examensarbeten.

Thesis students

Klas Lindgren, Pontus Gustavsson, Paula Aparicio, Eric Swanmark, Ellen Lundin och Lovisa Liljenberg. (Annica Engwall ej med på bild.)

Utveckling av investeringsmodeller för pumpkraft

Den pågående utvecklingen av intermittent och väderberoende kraftproduktion, t.ex. vind och sol, i kombination med en växande elektrifiering av industri- och transportsektorn, leder till ökad volatilitet på elmarknaderna och priserna. Det innebär också att behovet av flexibilitet i olika former ökar, både för att balansera kraftsystemet, och för att möjliggöra flexibilitet i elnätet. Det skapar stora utmaningar, men det skapar också nya potentiella affärsmöjligheter för alla typer av energilagring, till exempel pumpkraft. Pumpkraft fungerar som ett stort batteri eftersom den kan lagra energi av uppumpat vatten och sedan producera elenergi när det behövs. Syftet med arbetet är att identifiera en lämplig analysmetod för att bedöma lönsamheten av investeringar i pumpkraftverk. Examenarbetet skrivs av Eric Swanmark och Pontus Gustavsson som studerar civilingenjörsprogrammet inom elektroteknik samt företagsekonomi vid Uppsala Universitet.

”Det är ett väldigt aktuellt ämne, som ligger helt rätt i tiden. Vi vet att behovet av flexibilitet ökar och att pumpkraften kan ha outnyttjad potential. Förhoppningsvis kan vi genom detta arbete utveckla våra investeringsmodeller och bidra till ökad kunskap om förutsättningarna för pumpkraft”, säger Lisa Petterson, handledare och Business Developer.

Fiskvägars klimatpåverkan under livscykeln

Fortum bygger fiskvägar vid tre kraftverk i Österdalälven för att fiskar ska kunna vandra förbi kraftverken, både uppströms och nedströms. Examensarbetet handlar om att beräkna klimatpåverkan från hela livscykeln för de fiskvägarna i Spjutmo och Blyberg som blir färdiga under året. Beräkningen omfattar hela livscykeln, från vagga till grav, d.v.s. från utvinning av råvaror och tillverkning av byggdelarna, själva byggnationen, driften och avfallshanteringen i slutet av livslängden. Examensarbetet skrivs av Ellen Lundin och Lovisa Liljenberg som går civilingenjörsprogrammet inom energi, miljö och management vid Linköpings universitet.

”Vad jag känner till är det första gången det görs livscykelanalys på fiskvägar och resultaten kommer ge oss information om klimatutsläpp som vi saknar idag. Den kommer bli ett värdefullt underlag när vi utreder fiskåtgärder och fiskvägar framöver. När vi vet storlek och fördelning av klimatpåverkan kan vi också hitta viktiga områden att minska klimatpåverkan i kommande projekt”, säger Lena Enebjörk, handledare och Environment Specialist.

Undersöka optimal energilagring för Fortums vattenkraft

Målet med projektet är att skapa ett verktyg för att uppskatta optimala energilagringslösningar för vattenkraftverk. Syftet med att optimera hybridkraftverk är att möjliggöra frekvensregleringstjänster till nätet, samt minska slitaget på turbinerna. I projektet ingår modellering, simulering och optimering av hybridkraftverk kopplade till störningar i det nordiska kraftsystemet. Utöver detta ingår även implementering av avancerad reglerteknik. Genom att applicera verklig testdata i modellen från fundamentalt olika vattenkraftverk kommer karakteristiska variabler som skulle kunna användas i verktyget att identifieras. Resultaten från detta projekt kommer i slutändan att bli ett verktyg som effektiviserar Fortums process att konvertera sina vattenkraftverk till hybridkraftverk. Examensarbetet skrivs av Klas Lindgren som studerar civilingenjörsprogrammet inom energi och miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan.

"Projektet är en vidareutveckling och avrundning av flera tidigare examensarbeten för att få till lämpliga lösningar för frekvensreglering på Fortums vattenkraftverk. Potentialen är stor med dagens elmarknad, eftersom små energilager kopplade till befintliga kraftverk kan reducera slitaget på kraftverk. Samtidigt har Fortum många kraftverk som inte kommer kunna leverera frekvensregleringstjänster framöver på grund av de energilager kan därmed vara helt nödvändigt för att få stationerna att kunna kvalificera för frekvensregleringskapacitet”, säger Gregory Simmons, handledare och Technical Specialist.

Vattenkraftens roll i Europas elektrifiering

Vattenkraften är helt avgörande för den fortsatta utbyggnaden av fossilfri elproduktion. Tack vare vattenkraftens unika egenskaper möjliggör den utbyggnad av annan mer väderberoende elproduktion som vindkraft. Det är viktigt inte minst för att minska klimatutsläpp och samtidigt mildra den pågående energikrisen med höga elpriser. Examensarbetet handlar om att hitta nya områden för vattenkraft som på sikt skulle kunna pekas ut som så kallade go-to-areas för ny fossilfri elproduktion. Examensarbetet skrivs av Paula Aparicio som studerar vid InnoEnergy Master School med inriktning förnybar energi. Just nu studerar hon vid Kungliga Tekniska högskolan som en del av programmet.

”Eftersom EU jobbar med nya regler som ska göra det möjligt att snabbt få miljötillstånd för fossilfri elproduktion så vill vi ligga i framkant och undersöka om det finns bra platser för ny vattenkraft där Fortum redan har vattenkraft. Sådana platser kan sedan pekas ut som go-to-areas för att möjliggöra en snabb utbyggnad”, säger Jens Bjöörn, Senior Manager Public Affairs på Fortum.

Jämnställdhet i vattenkraftsbranschen

Kraftproduktionsbranschen i allmänhet, och vattenkraftsbranschen i synnerhet, är och har historiskt sett varit en mansdominerad bransch. Fastän metoder för att främja jämställdhet och lika möjligheter har blivit av stor strategisk betydelse för många organisationer går utvecklingen långsamt. Syftet med examensarbetet är att ta itu med kunskapsklyftan om kvinnors underrepresentation inom STEM-yrken (STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics) med särskilt fokus på vattenkraftsbranschen. Specifikt kommer arbetet att granska faktorer som hindrar en jämnare könsbalans i branschen, samt identifiera utmaningar och möjligheter för att öka jämnställheten inom vattenkraftbranschen. Examensarbetet skrivs av Annika Engwall som studerar vid Copenhagen Business School med inriktning International Business and Politics.

”Vi ser mycket fram emot att arbeta med Annika under våren och ta del av resultatet från hennes arbete. Syftet med examensarbetet ligger i linje med våra ambitioner gällande mångfald, jämlikhet och inkludering och kommer att ge värdefull input till vår framtida strategi”, säger Beatrice Boström, Manager, Business and Performance Development.

Kolla in våra lediga jobb och ansök nu

Se våra lediga jobb