Våra hållbarhetsmål

Vi har åtagit oss att uppnå koldioxidneutralitet och att värna den biologiska mångfalden. Vår kärnverksamhet – att leverera pålitlig fossilfri el – är viktigare än någonsin. Vi är återigen en av de renaste energiproducenterna i Europa och har ambitionen att bli ledande inom hållbarhet.

Vy över väg genom åkerlandskap

Vi är övertygade om att det går att uppnå en sund balans mellan människors välbefinnande, samhällets behov, näringslivets förutsättningar och bevarandet av den biologiska mångfalden. Genom våra ambitiösa hållbarhetsmål vill vi ligga i energisektorns absoluta framkant.

Våra miljömål

SBTi 1,5° C

  • Utsläppsminskning enligt SBTi:s 1,5-gradersmål. Detta åtagande förutsätter fullt utträde från Ryssland.
  • Specifika utsläpp på < 20g C02/kWh för total energiproduktion och 10g CO2/kWh för elproduktion senast 2028.
  • Koldioxidneutralitet till 2030 (scope 1, 2 och 3).
  • Utfasning av kol i våra egna verksamheter till slutet av 2027.

Biologisk mångfald

  • Ingen nettoförlust av biologisk mångfald från befintliga och nya verksamheter i Scope 1 och 2* från 2030 och framåt, exklusive all akvatisk påverkan.
  • 50 % reduktion i dynamisk påverkan på land i uppströms Scope 3* år 2030 jämfört med 2021.
  • Åtagande att fortsätta med lokala initiativ och under 2023 utveckla en vetenskapligt baserad metod med samarbetspartners för att bedöma vattenkraftens akvatiska påverkan.

*Scope 1: direkta effekter från egen verksamhet. Scope 2: indirekta effekter till följd av externa energiinköp. Scope 3, uppströms: indirekta effekter till följd av andra inköp.

Strategi Två kvinnor tittar ut över havet

Fortums syfte och strategi

Vårt syfte är kopplat till överty­gelsen om att arbeta för en värld med en sund balans mellan männi­skors välbe­fin­nande, samhällets behov, närings­livets förut­sätt­ningar och bevarandet av mångfalden i naturen.

Läs mer