Optimering och miljöanpassning av vattenkraften
Acksjö dammen

Optimering och miljöanpassning av vattenkraften

Av de c:a 235 dammar som Fortum äger i Sverige finns ett 80-tal som inte meningsfullt bidrar till energisystemet och därför inte heller till Fortums verksamhet. Ansvaret för dessa dammar innebär, förutom kontinuerliga underhållsinvesteringar, även ett ansvar för miljön i vattendragen dammarna ligger i. Fortum har gjort bedömningen att kostnaderna för drift och underhåll i kombination med dess miljöpåverkan inte rättfärdigar dammarnas nytta.

Inom ramen för projektet Low Profitable Dams and Environmental Project (miljöprojekt kopplat till dammar med låg nytta) strävar Fortum efter att nedmontera och ta bort majoriteten av dessa 80 dammar, alternativt se om den eller de aktörer som har nytta av dammarna – t.ex. kommuner eller privata fastighetsägare – kan överta ägande och drift. Miljövinsten av att göra dettariva dammarna är dubbel. Dels bidrar dammutrivningarna till ökad biologisk mångfald genom att vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer tas bort, strömvattenbiotoper återskapas och naturliga flödesfluktuationer i vattendragen möjliggör välmående våtmarker. Dessutom frigörs resurser, som annars skulle läggas på dammarnas underhåll, till att kunna investeras i utbyggnad av ny vind- och solkraft – vilka Fortum nu satsar stort på i arbetet mot klimatförändring. Läs mer om Fortums nya strategi här

”Vattenkraften är den viktigaste reglerkraften vi har i det nordiska energisystemet och dess betydelse kommer fortsätta att öka i och med en större andel väderberoende produktionsformer som vind- och solkraft. Genom att nedmontera de dammar som inte längre bidrar med någon nytta, miljöanpassar vi vår produktion av vattenkrafts-el och ser till att vattenkraften är en fortsatt högst relevant produktionsform även i framtidens energisystem.”, säger Konrad Enckell, projektledare och miljöexpert på Fortum vattenkraft

Arbetet med biologisk mångfald ligger högt på Fortums agenda, tillsammans med arbetet mot klimatförändring. Rapporten “The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review” lyfte i början av februari 2021 upp biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas betydelse för människan och ekonomin samt att åtgärder behövs snarast möjligt för att undvika en kollaps av ekosystemen. Fortum arbetar därför hårt, och på bred front, med att ta bort de dammar som inte längre är till nytta för elproduktionen.

Flowing water
Läs For the doers bloggen här (på engelska)

Varje damm och dess omgivning är unik och därför behandlas även varje eventuell dammutrivning separat. Myndigheter och boende som kan påverkas av en utrivning bjuds in till samråd och Fortum anpassar sitt förslag efter inkomna yttranden enligt möjlighet och behov. Dessutom strävar Fortum efter att påverka vattenytan i de uppdämda magasinen så lite som möjligt, till förmån för de kringboende.

Ibland kan det finnas andra intressen än kraftproduktion kopplade till en damm och då kan det hända att den bästa helhetslösningen är att dammen byter ägare. Miljöanpassningen av dessa sker då inom ramen för den Nationella planen för omprövning av vattenkraften då de kommer åläggas nya miljöåtgärder.

Den första utrivningen inom ramen för detta projekt gjordes vid Acksjön år 2017 och provfiskningen där tyder på en tydlig positiv påverkan på den lokala öringstammen. Vi tror på många liknande framgångssagor under de kommande åren. Till dags dato har Fortum monterat ned 6 av de dammar som ses över inom miljöprojektet, och 14 ansökningar om utrivning ligger hos mark- och miljödomstolen för avgörande.

Environmental friendly

Fortums miljöprojekt 2020