Uppföljning av Acksjödammen

Ett år efter rivningen av Acksjödammen har en uppföljning gjorts, som studerar påverkan på naturen, och lyfter även andra spännande historiska upptäckter.

Miljöprojektet Acksjödammen, ett år efter rivning.

I augusti 2017 revs Acksjödammen i Hagfors kommun, för att ge möjligheter för bland annat öring att vandra och för att allmänt förbättra livsmiljön för flera arter. Hösten 2018 gjordes en uppföljning som visar på olika resultat för flora och fauna, men även historiska upptäckter som kan härledas tillbaka till stenåldern.

Dammen revs för att skapa miljövärden

Dammen revs av Fortum 2017 som ett led i företagets arbete med att anpassa vattenkraftsystemet till de behov som ett förnybart energisystem har. Utrivningen är en del i ett lokalt åtgärdsprogram som på många sätt kommer att gynna den lokala miljön. Flera biotopvårdande insatser görs löpande för att främja den lokala miljön, samt även uppföljning och rapportering av åtgärdsprogrammet framsteg.

Liten påverkan på naturen ett år efter utrivning

Viss växtlighet har ökat sedan utrivningen, t.ex. sylört och en del strandranunkel. Men utöver stubbar och trädstammar är det fortfarande sparsamt med vegetation. Även om man redan veckan efter dammutrivningen kunde se att öringen hittat till Acksjön gjorde den extremt torra sommaren 2018 att förutsättningarna inte varit optimala för växtlighet. Dock visar ändå vissa områden, t.ex. viken där Brudgumsbäcken mynnar i, att vegetationen snabbt kan etableras efter en utrivning. Därför kommer det att bli intressant att följa naturens utveckling i fler uppföljningar de kommande åren.

Historisk insyn i stenåldern

När dammen var borta och sjöns yta sjönk ner till den nya nivån kom 22 fornlämningar fram i dagen. Fynden visar att människor bott och verkat runt Acksjön sedan stenåldern. Man har funnit fynd som visar att man hade båtar och arbetade med sten. Flera fasta boplatser har funnits kring sjön. Utöver stenålderslämningar har mer nyliga aktiviteter kommit fram när sjön sänktes. Bland annat återfanns resterna av en tidigare damm, samt flera lämningar som härrör från flottningen.

 

Environmental friendly

Rapport: Uppföljning av Åtgärdsplanen för Acksjösystemet

Läs den nya rapporten här

En skrapa från stenåldern

Denna kölskrapa från stenåldern, i grå kvartsit, hittades sommaren 2018 vid Acksjöns strand. Arkeologerna tror inte att skrapan färdigställdes, utan den verkar ha tappats bort eller slängts.

Målet : god ekologisk status

Målet med projektet är att området ska uppnå god ekologisk status och att livsmiljöerna för flertalet arter förbättras. Som del i projektet görs uppföljningar för att utreda vilka förändringar i ekosystemet som sker på grund av åtgärderna.

Många inblandande i miljöprojektet

Projektet genomförs i bred samverkan. Förutom Fortum och Länsstyrelsen i Värmland, är en rad markägare och ideella krafter som Klarälvens vattenråd, skoterklubben, fiskeintressen och Bergsängs byalag involverade.

Om Acksjödammen

Acksjödammen var placerad där Acksjön mynnar ut i Acksjöälven, i Hagfors kommun. Dammen ägdes av Fortum, och har fungerat som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven. Acksjöälven är ett biflöde till Klarälven, och har påverkats åtskilligt av mänsklig aktivitet. De största ingreppen kommer från forna dagars flottning då älven rensades för att möjliggöra smidigare flottning.