Romutsättning i nedre Dalälven

I början av 2019 påbörjades åtgärder för återintroduktion av självreproducerande lax och havsöring, ett samarbete mellan Fortum, Vattenfall samt länsstyrelserna i Gävleborgs och Uppsala län.

River Dalälven in the summer, close to Leksand

Under våren 2019 påbörjades projektet som syftar till att återintroducera naturproducerad lax och havsöring inom utvalda områden i nedre Dalälven. Projektet är en del i det större projektet Mera LIV – laxfisk i nedre Dalälven som sträcker sig från Näs kraftverk i Avesta kommun till kusten.

Dalälven har under lång tid påverkats av mänskliga aktiviteter i form av utsläpp från industrier och tätorter, flottning och dikning samt vattenkraftsutbyggnad och dammar. Fortums miljöarbete ämnar till att förbättra vattenmiljön där denna typ av påverkan skett. Projektet i Dalälven är ett exempel på en sådan förbättrande miljöåtgärd.

Återintroduktionen sker genom romutsättning av lax och havsöring i utvalda pilotområden. Den valda metoden möjliggör överblick av hela livscykeln, från yngel, smolt och lekåtervandrade fisk. På så sätt kan eventuella problem i olika livsstadier utvärderas och analyseras. Vidare kommer projektet användas som faktaunderlag för kommande återintroduktioner i andra delar av nedre Dalälven. Projektet påbörjades 2019 och kommer pågå till 2022 i samarbete med Vattenfall och länsstyrelserna i Gävleborgs och Uppsala län. Mera LIV bygger vidare på det ursprungliga projektet LIV vars syfte var att utreda nedre Dalälvens potential för lax- och öringproduktion samt öka kunskapen om älvens livsmiljöer och fiskbestånd.

Stenar i vatten

Laxfisk i Nedre Dalälven - LIV

Mera LIV är fortsättningen på det ursprungliga projektet LIV, Laxfisk i Nedre Dalälven. I slutet av 2018 presenterades rapporten för LIV, sammanställd av Länsstyrelsen Gävleborg, tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala.

Läs rapporten här