Rivning av Acksjödammen

I augusti 2017 revs Acksjödammen i Hagfors kommun, för att ge möjligheter för bland annat öring att vandra och för att allmänt förbättra livsmiljön för flera arter. Projektet har delvis finansierats av Fortums miljöfond och varit ett samarbete mellan flera olika parter, inte minst Klarälvens vattenråd.

Fiskmås flyger över vatten

Bakgrund

Acksjödammen är placerad där Acksjön mynnar ut i Acksjöälven, i Hagfors kommun. Dammen ägs av Fortum, och har fungerat som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven. Acksjöälven är ett biflöde till Klarälven, och har påverkats åtskilligt av mänsklig aktivitet. De största ingreppen kommer från forna dagars flottning då älven rensades för att möjliggöra smidigare flottning.

I Sveriges framtida energisystem är behovet av flexibilitet och reglering avgörande, men eftersom just denna damm inte ger ett betydande bidrag till reglerförmågan så lämpar sig området mycket väl för miljöförbättrande åtgärder.

 

Genomförande

Fortum har tidigare under 2017 tagit bort dammluckorna i dammen för att sänka vattennivåerna i Acksjön. I augusti 2017 påbörjas arbetet med att ta bort dammen helt och hållet. Efter det att projektet är genomfört så kommer inga dämmande dammdelar att finnas kvar i vattnet och vattnet kommer att kunna flyta fritt.

Förutom utrivningen av dammen ingår även andra biotopförstärkande åtgärder som Länsstyrelsen Värmland ansvarar för. Länsstyrelsen ska åtgärda flottningsskador genom att utföra biotopåtgärder som exempelvis nytt lekgrus samt utplacering av större stenar.

 

Målsättning

När projektet är genomfört är förhoppningen att området kommer att nå god ekologisk status och att livsmiljöerna för flertalet arter har förbättrats. Som del i projektet kommer en uppföljning att göras för att utreda vilka förändringar i ekosystemet som sker på grund av åtgärderna.

Projektet genomförs i bred samverkan. Förutom Fortum och Länsstyrelsen i Värmland, är en rad markägare och ideella krafter som Klarälvens vattenråd, skoterklubben, fiskeintressen och Bergsängs byalag involverade.

 

AU18

Artikel om Acksjön i Värmlands folkblad

AU6

Vi arbetar aktivt för en bättre natur och miljö kring våra kraftverk

E1

Teckna elavtal med 100% förnybar el

Se ditt elpris och teckna elavtal snabbt och enkelt. Alltid 100% förnybart.