Långsiktig naturvårdsplan vid Untra kraftverk

Miljö och hållbarhet är viktiga delar av Fortums arbete. Därför genomför vi projekt tillsammans med andra aktörer för att bevara och utveckla naturvärden nära de älvar och vattendrag där våra vattenkraftverk finns.

hero_untra
Mass market tested
Identifiering av behov

Flera områden längs Nedre Dalälven består av en mosaik av öppna älvängar, våtmarker och lövrika strandskogar som kallas svämskogar. Kombinationen av dessa miljöer gör området unikt. De flesta av dessa miljöer hotas idag av igenväxning.

Key topics and targets
Åtgärdsmål

Bevara och utveckla naturmiljöer som älvängar, lövrika strandskogar och strömsträckor som karaktäriserar landskapet längs med och i älven. Samt bevara gammal naturskog och återskapa lövskogar. 

Environmental friendly
Åtgärder 2022

Åtgärder som skapande av insektsträd (ringbarkning av 200 björkar) och friställning av ekar och aspar har genomförts i området under 2022 som kompensationsåtgärder till följd av dammsäkerhetshöjande åtgärder som gjorts vid Untra kraftverk.

Business ethics
Status

Årets åtgärder är slutförda men naturvårdsplanen sträcker sig ytterligare 10 år framåt, för att säkerställa löpande åtgärder och varaktiga resultat. 

En unik naturmiljö

Untraverket ligger i Nedre Dalälven och är ett av Fortums äldsta vattenkraftverk som varit i bruk i över 100 år. Längs älven är det ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den varierande naturen.

Stora, öppna älvängar och fjärdar varvas med forsområden och gamla löv- och blandskogar utan motstycke i övriga landet. Regelbundna översvämningar har gynnat olika lövträd och uppkomsten av älvängarna som är Nedre Dalälvens signum.

Ingen annanstans är heller den biologiska norrlandsgränsen så tydlig. Här, vid nordgränsen för många av våra sydliga djur och växter, finns rikligt med ädla lövträd som ek, ask och lind. Några områden tillhör de mest värdefulla vi har för den biologiska mångfalden. Här lever hundratals rödlistade och hotade djur och växter. Harrbeståndet, som är ett av landets sydligaste, har ett stort biologiskt värde.

Hotas av igen växning

Ett av de största hoten mot naturmiljön i det här området är igenväxning av markerna och stora delar av de fågelrika rikkärren (läs mer om rikkärren här). Upplandsstiftelsen, en ideell förening ägd av Region Uppsala med tillhörande kommuner, inledde av den anledningen en dialog med Fortum 2009 om möjliga åtgärder i området.

Samarbetet har därefter fortsatt och en naturvårdsplan har sammanställt och följts löpande tillsammans med Upplandstiftelsen.

ek

Ek som har friställts

Friställning innebär att andra växter runt om tas bort för att ge utrymme för, i det här fallet eken,  att växa.  Fristälnning är en viktig del i åtgärdsarbetet. Foto: Pär Eriksson/Upplandsstiftelsen 

Åtgärder som gör skillnad


I den satta naturvårdsplanen prioriteras bland annat bevarandet av de äldre naturskogarna samt återskapande och utveckling av lövskogar. En sådan utveckling kommer enligt Upplandsstiftelsen att ha stor betydelse för bevarandearbetet som rör flera hotade arter och miljöer i Sverige.

Runt 300 hektar skogsmark har förvaltats på ett sätt som gynnar insektslivet. Stora arealer har också avsatts för fri utveckling naturvårdshuggningar för att restaurera lövskog och skapa död ved som gynnar tillgången av mat för den hotade vitryggiga hackspetten.

Exempel på åtgärder som ingår i naturvårdsplanen:

  • Röjning av gran från strandängar och lövträdsrika områden.
  • Röjning av buskar och sly på strandängar.
  • Friställande av gamla ekar som behöver mycket ljus.
  • Återskapande av slåtter och betesmark på älvängar.
  • Bidragande med voljärer, en slags fågelhus, i Naturskyddsföreningens projekt för återintroduktion av vitryggig hackspett.
  • Bränning av skog på Övre Tylleropsön samt uppföljning genom insektsinventering i det brända skogsområdet.
  • För att förbättra situationen för fisk och andra organismer som lever i Dalälvens strömmande vatten har vi lagt ut lekgrus och ved som till exempel gynnar harrbeståndet.
koflotte

Betande kor håller landskapet öppet

Förutom metoder som slåtter används också betande kossor för att hålla landskapet öppet. Varje sommar transporteras kor till Upplandstiftelsens marker på Gässön för bete. Fortum har medfinansierat flotten som behöver användas för att få dit kossorna. Foto: Pär Eriksson/Upplandstiftelsen

Ett löpande arbete

Förra året visade en utvärdering som Upplandsstiftelsen gjort att många av de viktiga naturvärdena vid älven har ökat och att flera då hotade arter har bättre bevarandestatus idag än för 10 år sedan. Ett exempel på sällsynta arter som ökar är cinnoberbagge och svartoxe. Utvärdering av åtgärderna är en löpande del av arbetet i naturvårdsplanen.

Årets åtgärder är slutförda men natur­vårds­planen sträcker sig ytter­ligare 10 år framåt, för att säker­ställa löpande åtgär­der och varaktiga resultat. Det långsiktiga målet är att bevara och utveckla naturmiljöer som älvängar, lövrika strandskogar och strömsträckor som karaktäriserar landskapet längs med och i älven. Samt bevara gammal naturskog och återskapa lövskogar vilket gynnar flera hotade arter, exempelvis vitryggig hackspett. 

Andra miljöprojekt i Nedre Dalälven

untra

Biologisk mångfald

Miljöåt­gärder i artrika Ambricka

Ambricka för att gynna den biolo­giska mångfalden. Våtmarken här är hem för många rödlistade arter.

Mer om projektet
River Dalälven in the summer, close to Leksand

Mera LIV

Romutsättning i Nedre Dalälven

Projektet som syftar till att återintroducera naturproducerad lax och havsöring inom utvalda områden i nedre Dalälven.

Mer om projektet
spjutmo fiskväg

Miljöarbete inom vattenkraft

Innovativa fiskvägar i Österdalälven

Med hjälp av innovativa lösningar testas nya sätt att hjälpa öring och harr att vandra vid Spjutmo, Väsa och Blyberg vatten­kraftverk.

Mer om projektet
miljöredovisning

Biologisk mångfald & klimat

Miljöredovisning för vattenkraften

Det här projektet kommer vara en del av Fortums miljöredovisningen för vattenkraften 2022. I den samlar vi de åtgärder som genomfört under året för att gynna klimatet och den biologiska mångfalden. Miljöredovisningen för 2022 publiceras i april 2023. 

 

Våra miljöredovisningar