Naturvårdande åtgärder i nedre Dalälven

Naturen i nedre Dalälven är unik med ett varierande och särskilt rikt växt- och djurliv. Sedan 2019 fortsätter samarbetet mellan Fortum och Upplandsstiftelsen, som verkar för att bevara och utveckla de höga naturvärden som finns vid nedre Dalälven, genom olika åtgärder.

Nedre Dalälven, Untraområdet Foto: Pär Eriksson

Det unika landskapet vid nedre Dalälven

Miljö och hållbarhet är viktiga delar av Fortums arbete. Därför genomför vi projekt tillsammans med andra aktörer för att bevara och utveckla naturvärden nära de älvar och vattendrag där våra vattenkraftverk återfinns.

Unika naturvärden vid nedre Dalälven

Vid nedre Dalälven har Fortum sedan lång tid arbetat för att värna den unika naturen. Här finns ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den stora variationen i landskapet. Stora, öppna älvängar och fjärdar varvas med forsområden och gamla löv- och blandskogar utan motstycke i övriga landet. Regelbundna översvämningar har gynnat olika lövträd och uppkomsten av älvängarna som är nedre Dalälvens signum.

Ingen annanstans är heller den biologiska norrlandsgränsen så tydlig. Här, vid nordgränsen för många av våra sydliga djur och växter, finns rikligt med ädla lövträd som ek, ask och lind. Några områden tillhör de mest värdefulla vi har för den biologiska mångfalden. Här lever hundratals rödlistade och hotade djur och växter. Harrbeståndet, som är ett av landets sydligaste, har ett stort biologiskt värde. 

Fortum och Upplandsstiftelsen gör skillnad

Sedan 2009 arbetar Fortum tillsammans med Upplandsstiftelsen för att bevara och utveckla de höga naturvärden som finns vid nedre Dalälven, genom olika åtgärder. Vi öppnar upp och förhindrar att älvängar växer igen, förhindrar att gran etablerar sig i de lövrika strandskogarna, återskapar naturligt lövrika skogar samt bevarar de hotade växter och djur som förekommer i området. 60 hektar strandängar har så här långt restaurerats och ytterligare 30 hektar öppnades upp i det senare skedet av projektet. I maj 2019 förlängdes samarbetet med Upplandsstiftelsen och gäller i två år. 

I ett senare skede utfördes ett restaureringsarbete av igenväxande markområden. Arbetet fokuserade på vattenmiljöerna i Bredforsen men även Tammån och undersökningarna ledde till förslag om förbättrade biotoper genom utläggning av lekgrus och tillförsel av ved med syfte att gynna harrbeståndet.

Insatser som genomförts:

  • röjning av gran från strandängar och lövträdsrika områden
  • röjning av buskar och sly på strandängar
  • friställande av gamla ekar som behöver mycket ljus
  • återskapande av slåtter och betesmark på älvängar
  • bidragande med voljärer i Naturskyddsföreningens projekt för återintroduktion av vitryggig hackspett. Död ved tillskapas för att gynna hackspettar.
  • bränning av skog på Övre Tylleropsön samt uppföljning genom insektsinventering i det brända skogsområdet
  • biotopförbättringar i Bredforsen genom utläggning av lekgrus

Sju av tio myggor har försvunnit

Nedre Dalälven har stora problem med förekomst av mygg. Hävdade marker har dock visat sig resultera i en minskad myggproduktion – och forskning på området refererar till just det här projektet som en framgångsfaktor.

Studier som gjorts inom ramen för Länsstyrelseprojektet Människor, mygg och natur (2013) (exempelvis denna rapport) avseende myggförekomst i hävdade respektive ohävdade strandmiljöer lyfter särskilt fram Bredforsen, där Upplandsstiftelsen gjort insatser i Fortums fondprojekt. Bredforsen uppvisar i studien ett av de bättre resultaten med stora skillnader i myggförekomst mellan skötta respektive oskötta stränder. Hela 70 procent av myggen hade försvunnit.

 

Andra miljöprojekt i Nedre Dalälven

River Dalälven in the summer, close to Leksand
Läs mer här