Naturvårdsplan påbörjad i Klarälven

Ett led i Fortums hållbar­hets­arbete är natur­vårdsåt­gärder på land som främjar biologisk mångfald kring våra vattenkraftverk. Vid Klarälven har åtgärder prioriterats som gynnar utvecklingen av viktiga naturmiljöer som t.ex. blomrika slåtterängar, äldre skog med död ved och äldre lövträd.

mindre hackspett
Mass market tested
Identifiering av behov

Vid respektive kraftverk har förutsättningarna värderats av Ecogain för att kunna genomföra gynnsamma åtgärder för biologisk mångfald. Behoven varierar mellan naturvårdsytorna, totalt finns 55 identifierande skötselenheter. 

Key topics and targets
Åtgärdsmål

Bevara och utveckla naturmiljöer som skog med naturligt inslag av död ved, äldre tallskog, lövrik barrblandskog och lövrik blandskog. Återskapa blomrika älvängar och sandblottor för att gynna både växt, insekts-och fågelliv vid Klarälven.

Environmental friendly
Åtgärder 2022

Under 2022 genomfördes åtgärder vid samtliga vattenkraftverk som ingår i naturvårdsplanen. Åtgärder som genomförtdes var bland annat slåtter, bekämpning av invasiva arter, skapande av död ved och blottläggande av sandytor.

Business ethics
Status

De planerande åtgärderna inom naturvårdsplanen genomfördes löpande under 2022. Naturvårdsplanen inleddes i år och sträcker sig till 2031.

Sammanställning av åtgärder 2022

Under 2022 genomfördes åtgärder inom 15 skötselytor på sammanlagt cirka 5,5 hektar.

  • Den sammanlagda ytan där slåtter för att tillskapa slåtterängar påbörjats är cirka 2 hektar, fördelat på sju olika ytor vid lika många kraftverk.
  • Under 2022, såväl som tidigare år, har skapande av tillgång till död ved genomförts i stor utsträckning. Under 2022 sammanlagt 5,6 hektar, särskilt på markområden runt Skoga kraftverk.
  • Den åtgärd som omfattat störst areal var, så kallad, friställning av lövträd genom att ta bort konkurrerande barrträd (särskilt gran). Detta genomfördes i november på en yta av cirka 21 hektar vid Edsforsens kraftverk.
  • Riktade insatser har gjorts vid Edsforsen, Skymnäs och Dejefors under 2022 mot invasiva arter. Bekämpning av invasiva växtarter är ofta arbetsintensivt, men ofta en grundförutsättning för att lyckas återskapa biologiskt värdefulla miljöer.
  • Ytterligare åtgärder som genomförts är friställande av lövträd vid Edsforsen (cirka 22 hektar) och återskapande av död ved vid Skoga (4,8 hektar).
Ringbarkning

Skapande av död ved

En prioriterad åtgärd är skapande av död ved. Stående och liggande döda träd utgör en av skogsekosystemets artrikaste strukturer.

Därför är de mycket viktiga för att gynna och bevara biologisk mångfald, särskilt fåglar, insekter, lavar, mossor och svampar. I de flesta skogar utanför skyddade områden är död ved en bristvara.

miljöåtgärder klarälven

Guldsandbi vid Klarälven

Guldsandbiet har liksom storfibblebiet en stor andel av sin kända svenska och värmländska förekomst i Klarälvdalen, i hög grad relativt nära älven där det växer ängsvädd, en växtart som gynnas av slåtter.

Biet samlar pollen i första hand på ängsvädd, men även åkervädd, och bygger bon i sandig mark. Foto: Sven-Åke Berglind

Artrikt ekosystem

Klarälven utgör ett mycket artrikt ekosystem där vatten och land möts med olika naturtyper och livsmiljöer tätt inpå varandra. Övre delen av Klarälven utgör ett Natura 2000-område som sträcker sig från Höljes i norr till Edebäck i söder.

Genom att bevara och stärka viktiga miljöer i, så kallade värdetrakter, är det möjligt att gynna den biologiska mångfalden i ett större landskapsperspektiv. En värdetrakt är nämligen ett område som på en landskapsnivå har särskilt höga värden för biologisk mångfald.

När platsanpassade åtgärder genomförs kan det få positiva följdeffekter i flera delar av ekosystemet. Genom att skapa rika växtmiljöer skapas också bättre förutsättningar för exempelvis många insekts- och fågelarter.

 

 

Storfibblebi

Storfibblebi på en höstfibbla

Det finns fridlysta arter vid Klarälven som exempelvis vitryggig hackspett, klådris, ävjepilört, brun gräsfjäril och mosippa. Foto: Sven-Åke Berglind

Kartläggning av behov

Vi jobbar för att minska vår lokala miljöpåverkan genom olika åtgärder i vatten och på land. Eftersom markanvändning och markvård inte ingår i Fortums kärnverksamhet startade vi upp ett pilotprojekt med stöd av naturvårdsexperter från Ecogain 2018.

För att fastställa lämpliga åtgärder fortsatte arbetet med Ecogain, genom att de sammanställde en naturvårdsplan för projektet. Naturvårdsplanen fyller en grundläggande funktion i att bland annat få en tydlig överblick av vilka naturtyper som finns i området, vilka arter som behöver gynnas samt vilka åtgärder som bör prioriteras.

Det finns många olika slags naturvårdsytor på Fortums fastigheter och därför sammanställdes 55, så kallade, skötselenheter, anpassade efter respektive naturtyp och behov. Den sammanlagda arealen som ingår i planen är 115 hektar (1,15 km2).

 

 

Flygfoto på Edsforsens vattenkraftverk i Värmland

Åtta vattenkraftverk ingår i planen

Fortum har nio vattenkraftverk i Klarälvens huvudfåra varav åtta ingår i naturvårdsplanen.

De som ingår är: Edsforsen (på bilden), Skoga, Krakerud, Forshult, Skymnäs, Munkfors, Dejefors och Forshaga.

Prioritering av naturvårdsåtgärder

Många viktiga naturmiljöer har minskat de senaste decennierna. I dessa naturmiljöer finns många arter som blivit allt ovanligare och är beroende av den specifika livsmiljön här. Minskningen beror, enligt en rapport från Länsstyrelsen Värmland, 2015, delvis på vattenreglering men också av att bland annat gran och skogsbruk växt in på tidigare öppen mark.

För att göra ett urval av åtgärder som är anpassade för behoven vid Klarälven har Ecogain tagit fram en prioriteringsstrategi. Den utgår ifrån genomförbarhet och biologisk nytta på alla naturvårdsytor på Fortums fastigheter längs Klarälven.

Fyra huvudsakliga naturvårdsåtgärder har prioriterats för skog och på öppen mark:

  • Lämna äldre skog till så kallad fri utveckling (genomförs oftast efter att andra gynnade åtgärder för skogen genomförts).
  • Skapa mer död ved i skogsområden
  • Åtgärder som gynnar lövträd
  • Genomföra slåtter, det vill säga att under sommaren slå högt gräs, och samla ihop och ta bort den slagna vegetationen. Denna åtgärd är särskilt prioriterad på näringsfattiga marker och där det tidigare förekommit slåtter. Där det är möjligt bör gräs och annan vegetation slås med lie eller en s.k. slåtterbalk*.
  • Bekämpning av arter som inte tillhör det lokala ekosystemet, till exempel kanadensiskt gullris och blomsterlupin. Dessa kallas invasiva arter.

 

skötsel
Schematisk figur för koppling mellan de fyra prioriterade naturvårdsåtgärderna, effekt, målbild och fokusarter som gynnas av respektive åtgärder. 
*Fortum köpte in en slåtterbalk under 2021.

Resultat av åtgärder

Naturåtgärder är ett långsiktigt arbete som kräver löpande uppföljning som tar hänsyn till olika faktorer. I naturvårdsplanen finns förslag på uppföljning av effekten på biologisk mångfald.

Det kan exempelvis göras genom artinventeringar och naturvärdesbedömning enligt svensk standard. I naturvårdsplanen finns även ett schema där aktuella åtgärder och respektive plats framgår för varje år och tidpunkt på året då det ska genomföras.

 

Documents

Läs Ecogains rapport

Skötsel för ökad biologisk mångfald

miljöredovisning

Biologisk mångfald & klimat

Miljöredovisning för vattenkraften

Det här projektet kommer vara en del av Fortums miljöredovisningen för vattenkraften 2022. I den samlar vi de åtgärder som genomfört under året för att gynna klimatet och den biologiska mångfalden. Miljöredovisningen för 2022 publiceras i april 2023. 

 

Våra miljöredovisningar