Gammelkroppa – Sveriges första klimatanpassade kompensationsodling av lax och öring

Runtom i Sverige arbetar Fortum med kompensationsodling för att tillgodose både bevarande- och nyttjandeintressen rörande framför allt laxfisk i älvar som har byggts ut för vattenkraftändamål. I Gammelkroppa har vi tagit nya kliv och låtit utveckla Sveriges första klimatanpassade kompensationsodling av lax och öring.

Gammelkroppa Laxodling sett från ovan

Ett varmare klimat

Fortum odlar lax och öring vid Gammelkroppa Laxodling för utsättning i framför allt Klarälven och Vänern. Fisken lever i odlingen i 1–2 år innan de når smoltstadiet, det vill säga blir utvandringsfärdiga ungar.  I enlighet med villkor i vattendomar för Fortums anläggningar i Gullspångsälven och Klarälven, sätts 175 000 smolt årligen ut i Klarälven och Vänern.

Dock har den globala uppvärmningen lett till ökande vattentemperaturer. Tidigare nådde vattentemperaturen på inkommande vatten sällan över 18 grader vid laxodlingen. Men under de senaste somrarna har det varit vanligt med vattentemperaturer på långt över 20 grader och under den rekordvarma sommaren år 2018 uppgick vattentemperaturen till som mest 26 grader. Det varma vattnet får konsekvenser på flera sätt och har en negativ påverkan på fiskens hälsa. Ihållande hög vattentemperatur innebär en stor stress för kallvattenarter som lax och öring.

Syreupptagningsförmågan försämras och immunförsvaret försvagas, vilket innebär att fisken blir mottaglig för infektioner. Trots att alla möjliga åtgärder vidtogs ifjol dog ca 30 procent av de yngel som kläcktes på laxodlingen. För att möta ett allt mer varmare klimat och skapa bästa möjliga förutsättningar har Fortum valt att bygga en anläggning i Gammelkroppa där man har möjlighet att hålla vattentemperaturen på en nivå som är lämplig för lax och öring.

Inuti kompensationsodlingen Gammelkroppa

En högteknologisk lösning

Under byggperioden 2018–2019 har totalt två kilometer ledningar installerats i mark och byggnader. Anläggningens vatten går genom en värmeväxlare som används för att kyla, eller vid behov vintertid, värma inkommande vatten. 25 energibrunnar med en totallängd på 6 kilometer har borrats för att klara behovet av temperering. Energibrunnarna förser även byggnaden med värme och varmvatten.

 

Den nya anläggningen innebär en avsevärd förbättring ur fiskhälsosynpunkt, men även ur allmän miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Fisken föds upp under en temperaturregim lämplig för lax och öring, vilket ger en friskare och starkare fisk. Verksamheten har nu tillförts rätt verktyg för att nå en nollvision gällande behovet av kemikalier och medicinfoder. Tack vare Fortums investering kommer kompensationsodlingsverksamheten i Gammelkroppa att vara redo att möta ett varmare klimat.

Närbild på lax i Gammelkroppa