Förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven

Det här projektet var ett fortsatt samarbete mellan Fortum och Karlstads universitet, efter det tidigare projektet "Lax och öring i Klarälven", inom ramen för Fortums miljöfond. Målet var att hitta lösningar för att hjälpa laxfiskar vandra nedströms från lek- och uppväxtområdena i den övre delen av Klarälven, till Vänern.

Närbild på vatten som rinner i älv

Bakgrund

Efter projektet Lax och öring i Klarälven valde Fortum och Karlstads universitet att fortsätta sitt forskningssamarbete. Kraftverken utgör de facto vandringshinder för fisken, både uppströms och nedströms. I det nya samarbetet satsade man på att förbättra möjligheterna för fiskens nedströmsvandring, något som tidigare varit eftersatt, inte bara i Klarälven utan på många platser i världen.

En historisk kartläggning visar på en kraftig nedgång av lax- och öringspopulationerna i Klarälven redan under 1800-talet. I och med utbyggnaden av kraftverken från 1907 sjönk antalet till kritiska nivåer. Man har dock lyckats vända trenden för den vilda fisken, och även förbättrat fisket i sjön jämfört med under 1960-talet.

 

Beskrivning av projektet

Den fortsatta forskningen riktade framför allt in sig på att förbättra överlevnaden för laxungar och utlekt lax på vägen från lek- och uppväxtområdena ned till Vänern. Cirka 9 miljoner SEK satsades totalt på laxens överlevnad under en fyraårsperiod, 2012‒2015. Projektet finansierades huvudsakligen via medel från Fortums R&D och Fortums miljöfond, men universitetet gick även in med viss egenfinansiering. Interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång” bidrar också till studierna genom ett separat avtal med universitetet.

 

Projektets syfte

Huvudsyftet med projektet var att hitta en långsiktig och (kostnads-) effektiv lösning för att få ner nedströmsvandrande laxartade fiskar från lek- och uppväxtområdena i den svenska delen av övre Klarälven till Vänern. Projektet bestod av fyra delstudier:

  1. Projektering av åtgärd (-er) för förbättrad nedströmsvandring.
  2. Uppmätning av hydrauliska förutsättningar uppströms Edsforsens kraftverk för att belysa aktuella förhållanden för fiskens rörelser och potentiella åtgärder.
  3. Kartläggning av den nedströmsvandrande utlekta fiskens beteende och vägval när de närmar sig Edsforsen.
  4. Studera smoltens beteende inför olika typer av hydrauliska förutsättningar (t.ex. olika former av acceleration och turbulens i en kontrollerad miljö).

 

AU6

Vi arbetar aktivt för en bättre natur och miljö kring våra kraftverk