Åtgärder för att bevara strandsandjägaren längs Klarälven

För att bevara den hotade skalbaggen strandsandjägaren har Fortum tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland försökt att återskapa gynnsamma livsmiljöer för att arten ska överleva.

Närbild på strandsandjägaren längs Klarälven Foto: Sven-Åke Berglind

Livsmiljön återskapas för strandsandjägaren

Strandsandjägaren är en hotad skalbagge som lever på kustdynområden respektive högre sandrevlar längs älvar i Götaland, Svealand och Norrland. Den klassas som ”sårbar” i Artdatabankens rödlista och är föremål för ett nationellt åtgärdsprogram för dess långsiktiga bevarande. I Värmland går den idag bara att hitta längs Klarälven söder om Ekshärad. Länsstyrelsen i Värmland försöker nu i samarbete med markägare och Fortum att återskapa livsmiljö för strandsandjägaren genom att med grävmaskin skrapa bort sly och annan vegetation som vuxit över tidigare öppna sandstränder, vilket gynnar arten. Fortum har stått för grävkostnaden.

 

Före och efterbilder på miljöåtgärder gjorda längs Klarälven för strandsandjägaren Foto: Sven-Åke Berglind

Miljöågärderna viktiga för artens överlevnad

Biologisk mångfald är något som är styrande i Fortums miljöarbete. Därför är Fortums målsättning att prioritera miljöåtgärder som gör konkret skillnad i naturen och förbättrar habitaten för rödlistade arter. Idag är strandsandjägaren listad som sårbar (VU) i den svenska rödlistan, i hög grad på grund av att vattenreglering och igenväxning minskat tillgången på de högre sandrevlar som denna art (och många andra arter) är anpassad till. För ett långsiktigt bevarande finns det ett nationellt åtgärdsprogram för att säkerställa dess överlevnad. Det är Länsstyrelsens uppdrag att bl.a. planera och genomföra skydds- och skötselåtgärder i befintliga och potentiellt lämpliga livsmiljöer för att öka populationsstorleken. I slutet av november 2018 samarbetade Länsstyrelsen med Fortum och andra intressenter genom att med grävmaskin skrapa bort sly och annan vegetation som vuxit över en av flera tidigare öppna sandrevlar längs Klarälven söder om Ekshärad, för att skapa gynnsamma förhållanden för strandsandjägaren.

Länsstyrelsen restaurerade livsmiljön för strandsandjägaren här och på en annan sandrevel även 2008 och 2009. Strax därefter uppträdde emellertid flera år i rad med ovanligt höga sommarflöden, vilket medförde att de tre befintliga lokala populationerna minskade kraftigt och t o m dog ut på två ställen. Dock lyckades arten kolonisera den nu åter igen restaurerade sandreveln, och undgick därmed att dö ut helt vid Klarälven. Därför är dessa åtgärder viktiga. De utförda åtgärderna är bara första steget och flera progressiva åtgärder kommer att behöva planeras nästkommande år.

Närbild av strandsandjägaren Foto: Sven-Åke Berglind

Om strandsandjägaren

Strandsandjägaren (Cicindela maritima) är en vacker skalbaggeart som i Värmland bara går att hitta söder om Ekshärad längs Klarälven. Den blir ca 12-15 mm lång och har fått sitt namn genom att den i solsken snabbt springer eller flyger korta sträckor över öppna sandytor. Vid Klarälven finns idag blott några få vuxna individer, men i Sverige åtminstone några tusen. 

Inhägnat område för strandsandjägaren längs Klarälven Foto: Sven-Åke Berglind

Vad hotar strandsandjägaren idag?

Års- och korttidsreglering har gjort att de naturligt säsongsregelbundna vattennivåförändringarna i snitt blivit mindre, med bl.a. ökad igenväxning av den tidigare breda öppna sandstrandzonen som följd. Dessutom har långvariga perioder med ovanligt höga sommarflöden gjort att arten har svårt att överleva när det saknas reträttmöjligheter högre upp längs stranden. Trampslitaget i deras habitat har ökat och successivt fler erosionsskydd har ytterligare bidragit till mindre av naturlig erosion av sand och därmed till mindre av ackumulation av högre sandrevlar.