Miljöarbete inom vattenkraft

På Fortum arbetar vi med vattenkraftens miljöpåverkan och bevakar ständigt hur vattenmiljön förändras, i olika miljöprojekt vid eller i närheten av våra vattenkraftverk.

Svensk natur och miljö

Vattenkraften, dess fördelar och miljöpåverkan

Vattenkraften fyller en närmast oersättlig roll i Sverige. Eftersom all infrastruktur runt svenska älvar är anpassad efter vattenkraftens reglerade flöden, kan de lokala ekosystemen i och omkring älvarna påverkas på olika sätt. På Fortum bevakar vi ständigt hur vattenmiljön förändras, i olika miljöprojekt. För oss är det viktigt att minsta möjliga påverkan sker i älvarna och att vi sätter in rätt åtgärd på rätt plats, med ett tydligt fokus på att uppnå de önskvärda resultaten i varje område.

Konkreta åtgärder på rätt plats

Vårt miljöarbete strävar efter att finna en balans mellan den globala och lokala miljön och vår kraftproduktion. Vi genomför konkreta åtgärder för att förbättra vattenmiljön där det skett en förändring med hjälp av vår miljöfond. Exempel på åtgärder är att vi återställer lekområden för vandrande fisk, vi återställer dammar som inte längre tillför något till elproduktionen och vi stöder forskning i olika ämnen, som om flodpärlmusslans överlevnad.

Fortums miljöfond

Genom Fortums miljöfond ger vi stöd till projekt som forskar och stärker den biologiska mångfalden, och bidrar till mer kunskap om hållbar energiproduktion i områden där Fortum är verksamma inom vattenkraft. Projekten finansieras dels genom egna avsättningar och dels med avsättningar från våra kunder. För varje såld kilowattimme Bra Miljövalmärkt el avsätter Fortum pengar till miljöfonden.

Det är Naturskyddsföreningen som sätter kriterierna för hur el ska vara producerad för att den ska få märkas som Bra Miljöval. Ett krav är att pengar ska avsättas till en fond vars medel uteslutande får användas för naturvårdsåtgärder kopplade till vattenkraft. Naturskyddsföreningen godkänner vilka projekt som ska genomföras och utvärderar projekten i samband med en årlig revision.

Fortums Bra Miljövalmärkta el kommer från vattenkraftverk i Indalsälven, Klarälven och Dalälven samt från vindkraftverk som uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier.

Utsättning av lekgrus i vattendrag

Ansök med ditt naturvårdsprojekt

Skicka information om ditt projekt samt kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Ansök här

Nedre Dalälven, Untraområdet Foto: Pär Eriksson

Samarbetet med Upplandsstiftelsen fortsätter

Under 2019 valde vi att förlänga samarbetet med Upplandsstiftelsen, i två år till. Läs mer om vad vi gör i nedre Dalälven.

Åtgärder i nedre Dalälven

Gullspångs vattenkraftverk

Arbetet för Gullspångslaxen

Sedan 2003 har Fortum samverkat med lokala intressenter för att öka fortplantningen av det sötvattenlevande Gullspångslaxen. År 2017-2020 pågår projektet GRAP, Gullspång River Action Plan, ett bevarandeprojekt för laxen.

Mer om GRAP

Utvalda miljöprojekt

Gammelkroppa Laxodling sett från ovan
Läs mer här
River Dalälven in the summer, close to Leksand
Läs mer här
Fishheart - alternativ lösning till fiskväg

Miljöarbete inom vattenkraft

Innovativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk

Läs mer

Karta över våra miljöprojekt

 

Acksjödammen

I augusti 2017 revs Acksjödammen i Hagfors kommun, för att ge möjligheter för bland annat öring att vandra och för att allmänt förbättra livsmiljön för flera arter. Projektet har delvis finansierats av Fortums miljöfond och varit ett samarbete mellan flera olika parter, inte minst Klarälvens vattenråd. 

Djursjön och Idsjön

Under sommaren 2012 togs dessa två dammar bort i Rättviks kommun, som var ursprungligen utbyggda för flottningsändamål. Dammarna hade en marginell viss betydelse i kraftproduktionshänseende, därför beslutades att dammarna skulle rivas ut. Efter rivningen återställdes miljön till ett mer naturligt förhållande.

Gullspångslaxen

Fortum har sedan 2003 samverkat med ett flertal intressenter i ett projekt för att den sötvattenlevande Gullspångslaxen ska kunna fortplanta sig i Gullspångsälven. Projektet finansieras av Fortums miljöfond och som ett resultat av projektet är området från Gullspångs kraftverk ner till mynningen, via Åråsforsarna, idag ett naturreservat.

Bättre nedströmspassage för vild laxfisk Klarälven

Detta fortsatta samarbete mellan Fortum och Karlstads universitet byggde på projektet "Lax och öring i Klarälven", inom ramen för Fortums miljöfond. Målet var att hitta lösningar för att hjälpa laxfiskar vandra nedströms från lek- och uppväxtområdena i den övre delen av Klarälven, till Vänern. Cirka 9 miljoner SEK satsades totalt under perioden 2012‒2015.

Fri fiskväg Kvarntorpsån

Genom projektet i Kvarntorpsån blev fiskvandring mellan Klarälven och Smårissjön möjlig. Målet är på sikt att se om systemet också kan öppnas upp till sjön Visten. Projektet finansierades 2012 av Fortums miljöfond tillsammans med Forshaga kommun.

Återintroduktion av flodpärlmusslan

Under sommaren 2013 gjordes ett försök att återintroducera flodpärlmusslan i Bulsjöån. Ån har tidigare haft ett bestånd av musslor som har försvunnit. Syftet var att se om den parasitiska fasen i musslornas fortplantning fungerade, även efter att de flyttats. Återintroduktionen genomfördes med hjälp av Fortums miljöfond.

Stormusslor

Det här projektet genomfördes under 2009, med målet att undersöka hur förekomsten av anlagda dammen och andra vandringshinder påverkar stormusslornas återväxt. Resultaten visade att musslornas återväxt påverkas negativt av hindren och att det därför är viktigt att skapa fiskvägar förbi dem.

Studier av flodpärlmusslan

Fortums miljöfond finansierade 2007‒2008 ett forskningsprojekt om flodpärlmusslan vid Karlstads universitet. I projektet studerades flodpärlmusslans livscykelstadier i syfte att ge svar på när den är mest känslig och vilka åtgärder som skulle kunna gynna musslans överlevnad.

Miljöredovisningen 2020

Läs mer om de miljöprojekt och investeringar som utfördes under 2020