Miljöarbete inom vattenkraft

Vattenkraften är förnybar och bidrar till en bättre global miljö. När den byggdes påverkade vattenkraften de lokala ekosystemen i och omkring älvarna. På Fortum arbetar vi aktivt med att genomföra projekt som motverkar denna miljöpåverkan, samtidigt som vi värnar om detta klimatvänliga kraftslag. Det är avgörande att vi gör rätt åtgärd på rätt plats med ett tydligt fokus på att uppnå de önskvärda resultaten i varje område.

Vattenkraftverk Montta i Finland

Miljö och vattenkraft

Vårt miljöarbete strävar efter att finna balans mellan global miljö, den lokal miljön, samt kraftproduktion. Vi genomför konkreta åtgärder för att motverka den lokala miljöpåverkan vattenkraften har inneburit. Exempel på detta är att vi river dammar som inte längre har någon nytta för systemet, vi återställer lekområden, vi stöder forskning kring skilda områden såsom nedströmsvandring eller flodpärlmusslor. Vi har även en miljöfond.

Fortums miljöfond

För varje kilowattimme Bra Miljövalmärkt el som vi säljer avsätter vi pengar till Fortums miljöfond. Genom Fortums miljöfond stödjer vi projekt som bidrar till biologisk mångfald och hållbar energiproduktion i områden där Fortum är verksamma inom vattenkraft. Projekten finansieras med avsättningar från våra kunders köp av el märkt med Bra miljöval, och genom egna avsättningar.

Naturskyddsföreningen sätter kriterierna för hur el ska vara producerad för att den ska få märkas som ett Bra Miljöval. Ett krav är att pengar ska avsättas till en fond vars medel uteslutande får användas för naturvårdsåtgärder kopplade till vattenkraft. Naturskyddsföreningen godkänner vilka projekt som ska genomföras och utvärderar projekten i samband med en årlig revision.

Fortums Bra Miljövalmärkta el kommer från vattenkraftverk i Indalsälven, Klarälven och Dalälven samt från vindkraftverk som uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval.

Ansökan om naturvårdsprojekt inom Fortums miljöfond

Om du vill ansöka, skicka ett mail till [email protected] med dina kontaktuppgifter och information om projektet, så kontaktar vi dig.

F3

Miljöredovisning 2017

Läs mer om de miljöprojekt och investeringar som utfördes under 2017.

Ett urval av våra miljöprojekt

Rivning av Acksjödammen

I augusti 2017 revs Acksjödammen i Hagfors kommun, för att ge möjligheter för bland annat öring att vandra och för att allmänt förbättra livsmiljön för flera arter. Projektet har delvis finansierats av Fortums miljöfond och varit ett samarbete mellan flera olika parter, inte minst Klarälvens vattenråd. Mer går att läsa här.

Förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven

Detta var ett fortsatt samarbete mellan Fortum och Karlstads universitet som byggde på projektet "Lax och öring i Klarälven", inom ramen för Fortums miljöfond. Målet var att hitta lösningar för att hjälpa laxfiskar vandra nedströms från lek- och uppväxtområdena i den övre delen av Klarälven, till Vänern. Cirka 9 miljoner SEK satsades totalt på laxens överlevnad under en fyraårsperiod, 2012‒2015. Mer går att läsa här.

Valvtjärnsbäcken

Det här projektet, inom ramen för Fortums miljöfond, hade som mål att flytta undan vandringshinder som t.ex. sprängsten ur Valvtjärnsbäcken. Bäcken har ett bestånd av den rödlistade och fridlysta flodpärlmusslan, vars bestånd har minskat genom åren. Bäcken utformades på bästa möjliga sätt för både musslan och öringen år 2014, för att förbättra deras möjligheter till reproduktion. 

Återintroduktion av flodpärlmusslan i Bulsjöån

Under sommaren 2013 gjordes ett försök att återintroducera flodpärlmusslan i Bulsjöån. Ån har tidigare haft ett bestånd av musslor som har försvunnit. Syftet var att se om den parasitiska fasen i musslornas fortplantning fungerade, även efter att de flyttats. Återintroduktionen genomfördes med hjälp av Fortums miljöfond.

Fångstdata för Vänerlax och öring

Det här projektet samlade in fångstdata 2012‒2015, med syftet att öka kunskapen om sportfiskets fångster och om bestånden av lax och öring i Vänern. Projektet genomfördes av Sportfiskarna med finansiering från Fortums miljöfond.

Fri fiskväg Kvarnstorpsån

Att ta bort hinder och göra vattendragen "vandringsbara" för fisk är ofta en angelägen miljöförbättring. Genom projektet i Kvarntorpsån blev fiskvandring mellan Klarälven och Smårissjön möjlig. Målet är på sikt att se om systemet också kan öppnas upp till sjön Visten. Projektet finansierades 2012 av Fortums miljöfond tillsammans med Forshaga kommun.

Rivning av dammar i Djursjön och Idsjön

Under sommaren 2012 togs två dammar bort i Rättviks kommun: Djursjön och Idsjön. De var ursprungligen utbyggda för flottningsändamål. Sedan flottningen upphörde har dammarna haft en marginell viss betydelse i kraftproduktionshänseende, därför beslutades att dammarna skulle rivas ut. Efter rivningen återställdes miljön till ett mer naturligt förhållande och förhoppningen är att den biologiska mångfalden gynnas genom att vandringshindren tas bort. Projektet samfinansierades av Fortums miljöfond och Fortums egen drift och underhållsverksamhet.

Biokanalen Eldbäcken

För att den fina miljön i den gamla älvfåran vid Eldforsens nya kraftverk inte skulle gå om intet så tappades vatten till fåran via en biokanal, ett projekt som genomfördes 2011-2012. En biokanal är ett variationsrikt omlöp där ett flertal djur- och växtarter ska kunna etablera sig. Projektet finansierades med hjälp av Fortums miljöfond.

Vandringsväg i Delångersån

Under 2009 anlade Fortum i samverkan med Hudiksvalls kommun en ny fiskväg som ersatte den befintliga fisktrappan vid Lundströmmen i Delångersån. Målet med fiskvägen var att underlätta för fisk och andra organismer att passera vattenkraftverket. Området fick en ansiktslyftning och Sörforsa fick ett nytt fint utflyktsmål.

Stormusslor

Det här projektet genomfördes under 2009, med målet att undersöka hur förekomsten av anlagda dammen och andra vandringshinder påverkar stormusslornas återväxt. Resultaten visade att musslornas återväxt påverkas negativt av hindren och att det därför är viktigt att skapa fiskvägar förbi dem. Projektet genomfördes inom ramen för Fortums miljöfond.

Flodpärlmusslan i Värmland

Mellan 2008-2013 undersöktes både öringens och flodpärlmusslans tidiga livscykelstadier för att se hur de båda arterna påverkas av faktorer som vattenreglering, grumling, sedimentation och sedimentvattenkemi. Projektet var en uppföljning av ett projekt från 2007 och finansierades delvis av Fortums miljöfond.

Lax och öring i Klarälven

Det här projektet pågick 2008‒2012 och undersökte både möjligheterna att öka andelen vild lax och öring i Klarälven och möjligheterna att förbättra överlevnaden för odlad fisk i det vilda. Projektet var ett samarbete mellan Karlstads universitet och Fortum, via Fortums miljöfond.

Flodpärlmusslan i Ljungans biflöden

Fortums miljöfond finansierade 2007‒2008 ett forskningsprojekt om flodpärlmusslan vid Karlstads universitet. I projektet studerades flodpärlmusslans livscykelstadier i syfte att ge svar på när den är mest känslig och vilka åtgärder som skulle kunna gynna musslans överlevnad.

Ule älv

Under 2005‒2007 genomfördes ett projekt kring Ule älv, inom ramen för Fortums miljöfond. Målet med projektet var att undersöka möjligheten att återskapa laxbeståndet där. Resultaten visade att det är möjligt att återskapa laxbeståndet i en reglerad älv som Ule älv, men att det också krävs långsiktighet och samsyn mellan olika intressenter för att lyckas bra.

Restaurering av Klarälven för Klarälvslaxen

Det här projektet startade 2005, med målet att förbättra de naturliga förutsättningarna för Klarälvslaxen, och har varit avgörande för laxens överlevnad. Det har dessutom gynnat andra fiskarter i området och Fortums insatser har under åren varit mycket lyckade ‒ tillgången på laxungar, öringungar och harr har ökat. Fortums miljöfond har hjälpt till att finansiera projektet och dess uppföljning.

Sommenöringen

Det här projektet startade 2004 och avslutades 2009, med målet att förbättra lek- och uppväxtförhållanden för Sommenöringen. Projektet genomfördes inom ramen för Fortums miljöfond och har haft goda resultat. Den större mängden vatten i fåran vid Visskvarns vattenkraftverk, i kombination med åtgärder för att förbättra miljön i fåran, har skapat bättre förutsättningar för Sommenöringens överlevnad.

Gullspångslaxen

Fortum har sedan 2003 samverkat med ett flertal intressenter i ett projekt för att den sötvattenlevande Gullspångslaxen ska kunna fortplanta sig i Gullspångsälven. Projektet finansieras av Fortums miljöfond och som ett resultat av projektet är området från Gullspångs kraftverk ner till mynningen, via Åråsforsarna, idag ett naturreservat.

Karta över våra miljöprojekt

 

E1

Teckna elavtal med 100% förnybar el

Se ditt elpris och teckna elavtal snabbt och enkelt. Alltid 100% förnybart.