Sveriges första klimatanpassade kompensationsodling

På grund av klimatförändringar har sjövattnet som används vid Fortums kompensationsodling i Gammelkroppa blivit varmare. Det varma vattnet får konsekvenser på flera sätt och har en negativ påverkan på fiskens hälsa. Ihållande hög vattentemperatur innebär en stor stress för kallvattenarter som lax och öring. 

Närbild på lax i Gammelkroppa

Strategi som gynnar både vild och odlad fisk

År 2020 sjösattes en ny avels- och utsätt­nings­strategi i Vänern som gynnar såväl de vildfödda laxfiskarna från Klarälven och Gullspångsälven som de odlade linjerna av Gullspångsfisk.

Strategin fastställde bland annat att endast fisk med Gullspångsur­sprung skall ingå i de kompen­sa­tions­ut­sätt­ningar om totalt 175 000 smolt, det vill säga lax- och öringungar, som Fortum årligen sätter ut i Vänern och Norsälven.

Eftersom det vilda beståndet av laxfiskar blivit tillräckligt starkt i Klarälven de senaste åren, finns det en fördel med att inte blanda upp beståndet med odlad fisk. Bland annat därför har det tidigare avelsarbetet som bedrevs i Klarälven ”flyttat upp på land”.

Det innebär att smolt inte längre släpps ut vid Forshaga, Klarälven. Istället är nu alla fiskårgångar i odlingen året runt – från yngel fram till könsmogen fisk. Strategin medför på så sätt ett ökat behov av en stor och miljöanpassad anläggning.

Behov av större anläggning

Nu kommer alla fiskårgångar vara i anläggningen året runt – från yngel fram till könsmogen fisk. Därmed behövs en större samt miljöanpassad anläggning.

Klimatförändringar påverkar fisken negativt

På grund av klimatförändringar har vattnet i sjöar och vattendrag blivit varmare. Det varma vattnet får konsekvenser på flera sätt och har en negativ påverkan på fiskens hälsa. Ihållande hög vattentemperatur innebär en stor stress för kallvattenarter som lax och öring. 

Det innebär också att fiskens syreupptagningsförmågan försämras och immunförsvaret försvagas, vilket leder till att fisken blir mer mottaglig för infektioner.

För att möta ett allt varmare klimat och skapa bästa möjliga förutsättningar har Fortum valt att bygga nya anläggningar i Gammelkroppa där man har möjlighet att hålla vattentemperaturen på en nivå som är lämplig för lax och öring.

 

Bättre rustade för klimatförändringar

Fas 1 av projektet kostade cirka 65 miljoner kronor och den beräknade kostnaden för fas 2 av projektet är 146 miljoner kronor. Investeringen bidrar till att vi är bättre rustade för att möta ett allt varmare klimat.

En högteknologisk lösning med flera fördelar

Den senaste (nya) anläggningen byggs med landbaserad RAS-teknik (Recirculating Aquaculture System), vilket innebär att verksamheten sker i slutna system där vattnet recirkuleras. Därmed är det enkelt och kostnadseffektivt att kyla vattnet, gödande utsläpp minimeras och risken för spridning av parasiter och sjukdomar från rymlingar elimineras. På så sätt finns det miljöfördelar i flera led. Investeringen blir Sveriges första kompensationsodling med RAS-teknik.

Den nya anläggningen innebär en avsevärd förbättring ur fiskhälsosynpunkt, men även ur allmän miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Fisken föds upp under en temperaturregim lämplig för lax och öring, vilket ger en friskare och starkare fisk. Verksamheten har nu tillförts rätt verktyg för att nå en nollvision gällande behovet av kemikalier och medicinfoder.

RAS-anläggningen (den nya) kommer stå färdig i början av 2024 och är placerad i anslutning till den befintliga kompensationsodlingen i Gammelkroppa.

 

 

Tidigare åtgärder inom projektet

Byggnationen av den nya RAS-anläggningen har pågått under hela året. Parallellt har den vanliga verksamheten fortgått i den redan färdigställda anläggningen i Gammelkroppa (som också är byggt för att kunna kyla vatten) med tillfälligt stöd från en äldre utomhusanläggning i närheten av Gammelkroppa.