Fortum Gemensam Pensionsstiftelse

Fortum Gemensam Pensionsstiftelses ("Stiftelsen") ändamål är att med gemenskap mellan anslutna arbetsgivare varande dotterbolag eller tidigare dotterbolag till Fortum Sweden AB (556478-9674) - för närvarande Fortum Sverige AB (556006-8230), Fortum Markets AB (556549-0678) och Stockholm Exergi AB (556016-9095) - trygga utfästelser om tjänstepension som dessa lämnat till sina anställda, förutvarande anställda och efterlevande efter sådana personer. Stiftelsen tryggar enbart utfästelser som omfattas av kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.

Stiftelsen är registrerad i Stockholm. Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholm samt Finansinspektionen.

På begäran tillhandahåller Stiftelsen sina stadgar och placeringsriktlinjer till den som Stiftelsen tryggar pension för. Förfrågan görs till förvaltningsansvarig på telefon på nedan angivet telefonnummer. Dokumenten utlämnas via e-post eller brev.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

I enlighet med Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska en pensionsstiftelse, som avses i 9a § första stycket, offentliggöra viss information gällande dess investeringar från 10 juni 2019.

Stiftelsen har valt att avstå från att anta var och en av de sex principer för aktieägarengagemang som beskrivs i lagens 10 e § samt att redogöra för hur principerna har tillämpats i enlighet med 10 f §. Orsaken är att aktieexponeringen uteslutande utgörs av värdepappersfonder, vilket innebär att det är fondbolagen som ansvarar för investeringarna och följaktligen ansvarar för att tillämpa principerna för aktieägarengagemang. Dessutom är Stiftelsens inflytande i underliggande bolag i princip obefintligt.

Stiftelsen redovisar inte redogörelse gällande omröstningar utan hänvisar istället till respektive fondbolags fondbestämmelser (där information för nedanstående fonder kan inhämtas):

 • AMF Fonder; AMF Räntefond Lång
 • Lannebo Fonder; Lannebo Likviditet
 • Nordea Funds Ab; Nordea Institutionell Företagsobligationsfond och Nordea Swedish Bond Stars
 • Nordea Funds Oy; Nordea Institutionell Kortränta
 • Simplicity AB; Simplicity Företagsobligationer A och Simplicity Likviditet
 • Spiltan Fonder AB; Spiltan Räntefond Sverige
 • SPP Fonder AB; SPP FRN Företagsobligationsfond A; SPP Aktiefond Japan, SPP Emerging Markets SRI
 • Swedbank Robur Fonder AB; Swedbank Robur Access Europa
 • Öhman Fonder; Öhman FRN Hållbar A och Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A
 • SEB Investment Management AB; SEB Hållbarhetsfond Sverige Index Utd
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB; Länsförsäkringar USA Index och Länsförsäkringar Fastighetsfond
 • Adrigo Asset Management AB; Adrigo Hedge
 • Catella Fondförvaltning AB; Catella Hedgefond
 • Nordea Investment Funds SA; Nordea Alpha 10 MA Fund

Stiftelsens styrelse har antagit en investeringsstrategi som möjliggör att erhålla en god förväntad avkastning i förhållande till en förutbestämd risk. Stiftelsen investerar i olika typer av tillgångsslag med olika förväntad avkastning, tillhörande risk samt samvariation med andra tillgångsslag. Investeringar i aktiefonder bidrar till att Stiftelsen på medellång till lång sikt uppnår en effektivare portfölj med högre riskjusterad avkastning.

Investeringsstrategin bygger på att trygga utfästelser på lång sikt, varav pensionsstiftelsen investerar i värdepappersfonder med underliggande exponering aktier i bolag inom EES som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Pensionsstiftelsen strategi på medellång till lång sikt är att ha en aktieandel i förhållande till aktuell risk och förväntad avkastning.

Utvärdering av respektive fondbolags insatser görs utifrån en kvantitativ och kvalitativ utvärderingsmodell med hänsyn tagen till faktiska ersättningar. Utvärdering uppdateras löpande under året.

Etik- och miljöhänsyn vid aktieförvaltning
Stiftelsen skall genom sina urvalskriterier för placeringar ta hänsyn till och främja god etik. Placeringar medges ej direkt i företag som har produktion eller försäljning av krigsmateriel, pornografi eller tobaks- och alkoholvaror som en väsentlig del av verksamheten. Stiftelsens ställning medför vidare ett ansvar att verka för god etik. De etiska principer som följs skall vara representativa för de flestas uppfattning. Stiftelsen definierar god etik som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. Stiftelsen skall ej direktinvestera i bolag som upprepat eller medvetet bryter mot något av dessa kriterier. Investeringar skall inte heller göras i länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU.

Information om innehållet i Stiftelsens ersättningspolicy
Stiftelsen har inga anställda. Styrelsearvoden utgår ej.

Telefonnummer: 08-671 70 00