Naturlika fiskvägar

Eldbäcken, bio channel in Värmland, Sweden

En artificiell men så naturlig bäck eller å som möjligt anläggs vid sidan av ett vandringshinder för att imitera naturliga förhållanden i små vattendrag. Den kan innehålla avsnitt med stillastående gölar samt mer strömmande/forsande vatten. Fåran sammanbinder vattnet uppströms dammen med det nedströms. Skillnaden mot en teknisk fiskväg är att den är mer naturlik och att fiskvägen i sig själv utgör ett lek- och uppväxtområde för fisk. Den är i drift året runt (som en vanlig bäck). På så sätt skapas konnektivitet (möjlighet till fria passager i uppströms och nedströms riktning, samt från vatten till omgivande landområden) och livsmiljö för strömvattenflora och fauna. Det underlättar för alla vattenlevande organismer att kunna sprida sig och nyttja hela vattendraget.

Det finns dock begränsningar med denna åtgärd. Till exempel måste området där passagen anläggs vara tillräckligt flack för att tillåta en passage av även simsvaga fiskarter om detta är syftet med fiskvägen. Vid för höga fall eller branta forsar kan enbart starksimmande fisk passera, och syftet att underlätta för många arter blir svårt att nå. Dessutom måste vattennivåerna uppströms hålla tillräckligt jämna nivåer för att säkerställa ett relativt jämnt flöde i passagen. Om dammen uppströms är kraftigt reglerad så kan det bli svårt att säkerställa rätt volym vatten i fåran. Denna metod kräver ett flöde i passagen året runt, vilket minskar anläggningens förmåga att producera el.

Fortum har anlagt en variant på naturlik fiskväg vid Eldforsens kraftverk i Västerdalälven. Den artificiella bäcken går under namnet ”Eldbäcken” och benämns biokanal. Karlstad universitet genomförde en flerårig forskningsstudie vid biokanalen för att kartlägga hur flora och fauna etablerades i bäcken. I dag har vi en automatisk kontrollstation som året runt registrerar både fiskar och däggdjur som simmar i biokanalen (se www.fiskdata.se).

Läs mer om Fiskvandringslösningar här