Pressrelease

Fortum: Långsiktiga naturvårdsplaner på plats och nytt fångstrekord för fiskvandringslösning

25 april 2023, 06:05

I årets miljöredovisning finns 15 miljöprojekt samlade som antingen påbörjats eller pågått under 2022. Projekten består av olika slags åtgärder som exempelvis naturvårdsplaner för att gynna biologisk mångfald på landytor, minskning av koldioxidutsläpp vid kraftverksrenoveringar och utveckling av fiskvandringslösningar i Sverige och Finland.  

3J4A0441

Syftet med miljöredovisningen för vattenkraften har sedan starten 2017 varit att presentera Fortums miljöprojekt kring våra anläggningar och i de älvar där vi är verksamma. Ett mål med alla miljöprojekt är att hitta rätt avvägning mellan värdet som vattenkraft­pro­duktion ger i form av fossilfri energi med mycket låga koldioxidutsläpp – och påverkan som produktionen har på den lokala miljön vid de 124 vattenkraftverk som Fortum äger eller driver.  

–Fortum har som mål att minska sin miljö- och klimatpåverkan, och samtidigt säkerställa att samhället fungerar genom att producera el. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta sätt att gynna livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt, säger Mikael Lemström, chef för Fortums vattenkraft.

I årets miljöredovisning finns flera exempel på åtgärder som genomförts i älvar. I Finland har både fiskvandringslösningen trap- and transport vid Montta kraftverk och Fishheart vid Leppi­koski kraftverk visat på förbättrande resultat gällande antal fiskar som passerat under 2022. I Sverige har byggnationen av tre fiskvägar i Österdalälven fortsatt, vilket sammantaget blir den största investeringen för fiskvägar i svensk historia. 

Förutom åtgärder för att minska negativ påverkan av livsmiljön i älvarna arbetar vi med att identifiera åtgärder som kan gynna biologisk mångfald på land. Vid många vattenkraftverk finns det exempelvis landytor med intressanta naturvärden. En naturvårdsplan blev fastställd under 2022 för åtta vattenkraftverk vid Klarälven.

–Vi är positiva till att utöka arbetet med biologisk mångfald på land. Vid Untra kraftverk i Nedre Dalälven har vi haft ett naturvårdssamarbete med Upplandstiftelsen i över tio år. Under 2022 tog vi fram en naturvårdsplan för landområdet ca 12 kilometer nedströms Lanforsen kraftverk. Den innehåller bland annat åtgärdsförslag som gynnar rödlistade svampar i kalkrik tallskog, säger Sara Sandberg, miljöchef för Fortums vattenkraft.

Trots att vattenkraftsproduktionen har en låg klimatpåverkan finns det indirekt miljö- och klimatpåverkan i värdekedjan. Därför arbetar vi med att hitta olika sätt att minska koldioxidutsläppen vid våra kraftverksrenoveringar. Under renoveringen av regler­dammen vid Forshu­vud­forsens kraftverk har vi exempelvis återanvänt gjutformar, använt betong och armeringsjärn med lägre produktionsrelaterade koldioxidutsläpp och återanvänt gammal betong som fyllnadsmassa vilket på så sätt bidrar vi till att minska utsläppen.

Om Fortums miljöredovisningen för vattenkraften
Miljöredovisningen för vattenkraften sammanfattar både frivilliga och obligatoriska åtgärder inom vattenkraften i Sverige och Finland. Redovisningen är ett komplement till Fortums globala hållbarhetsredovisning som täcker hela verksamhethetens hållbarhetsarbete och rapporteras enligt GRI:s standard och GHG-protokollet.

Läs miljöredovisningen för vattenkraften här: Miljöredovisning för vattenkraften 2022 | fortum.se

Läs hållbarhetsredovisningen här:  Sustainability report highlights | Fortum

Läs våra globala hållbarhetsmål här: Sustainability targets | Fortum