Pressrelease

Fortum i banbrytande pilotprojekt - målet är nytt material gjort av CO2-utsläppen från avfallsförbränning

17 maj 2022, 11:23

Som ett av de första konkreta exemplen i världen producerar Fortum metan från avfallsförbränningsanläggningens koldioxid som tidigare gick ut i atmosfären. I våras startade pilotprojektet vid Fortums avfallsförbränningsanläggning i Finland med målet att använda anläggningens CO2-utsläpp som råvara i produktionen av nya material av hög kvalitet, till exempel plast. Nästa steg är en konceptstudie för att se hur Carbon2x-konceptet skulle kunna anpassas till Sverige och Fortums anläggning för hantering av farligt avfall i Kumla.

Carbon2x Arvoketju EN FINAL

Omställningen till ett mer hållbart samhälle handlar både om att minska utsläppen av koldidioxid och att använda resurser på ett mer effektivt sätt. Fortums affärsområde Recycling and Waste utvecklar nu nästa generationens lösningar för en cirkulär ekonomi med fokus på att kraftigt förbättra cirkulationen av material i avfallsflöden. Det är en utveckling som även drivs på av en ökande brist på värdefulla råvaror och ger andra förutsättningar för återvinning. 

Utöver den el och värme som idag produceras genom avfallsförbränning kommer Fortum framöver att fokusera mer på att framställa värdefulla material från återvinningsprocessen.

-På Fortum har vi redan under lång tid arbetat med olika materialflöden och vi anser att vi kan förbättra återvinningen ytterligare. Med naturen som förebild måste branschen lära sig att bli betydligt effektivare när det gäller att återvinna koldioxid. Carbon2x-konceptet ser koldioxid som en värdefull råvara som kan användas till att producera nya material. På samma gång kan vi minska beroendet av fossila råmaterial och förbättra självförsörjningen i Europa, säger Kalle Saarimaa, vice VD för Recycling & Waste på Fortum.

Europa producerar nästan 100 miljoner ton avfall som omvandlas till energi genom förbränning. Förbränningen av icke-återvinningsbart avfall är en viktig del av det nuvarande systemet för bortskaffande av avfall och för energiproduktion, men den genererar också skadliga CO2-utsläpp. Samtidigt innehåller avfallet enorma mängder koldioxid som är ett värdefullt råmaterial när det utnyttjas på rätt sätt. Koldioxid från avfall kan inte återvinnas på rätt sätt med nuvarande mekaniska metoder som baseras på separat insamling och på rening av materialen.

Carbon2x – med siktet inställt på nästa generations cirkulära ekonomi
Som ett strategiskt program inom Fortums affärsområde Recycling & Waste kan Carbon2x hjälpa företaget att avsevärt minska CO2-utsläppen inom dess avfallshanteringsverksamhet och producera råvaror av hög kvalitet för nya produkter.

-I det första steget av pilotprojektet som har inletts vid vår anläggning i Riihimäki i Finland nu i vår kommer koldioxiden som avskiljs från anläggningens skorsten att kombineras med väte för framställning av metan. Framställningen av metan ser vi däremot bara som ett mellanskede eftersom vårt djupare intresse ligger i att framställa produkter av högre kvalitetsgrad, till exempel specialplast, säger Tony Rehn, chef för Carbon2x-programmet på Fortum.

-Vi är mycket entusiastiska när det gäller pilotprojektet eftersom det kommer att ge oss en första indikation om hur vi skulle kunna tillämpa det här konceptet även på vår avfallsförbränningsanläggning i Kumla, säger Charlotta Andersson Jensen, produktionschef i Sverige.

Anläggningen i Kumla behandlar både farligt avfall och icke-farligt avfall och man kommer att börja forska på hur man ska avskilja koldioxiden från avfallet som behandlas i Kumla.

-Vi påbörjar nu en konceptstudie för att se hur det här konceptet skulle kunna anpassas även till farligt avfall. Det kommer att bli en banbrytande bedrift om vi lyckas tillämpa det här konceptet på rökgasen från farligt avfall, säger Andersson Jensen.

Förutom i Finland och Sverige har Fortum även avfallsförbränningsanläggningar i Danmark. Närmast efter dessa planerar Fortum att starta avfallsförbränningsverksamhet även i Storbritannien. De här anläggningarna har också som mål att avskilja koldioxid och vidareförädla koldioxidutsläppen och att använda dem som råmaterial i framtiden. Vid de här andra anläggningarna vill Fortum testa befintliga lämpliga tekniker. 

-I Danmark forskar vi till exempel på raffinering av metanol med befintlig teknik, men i Riihimäki raffinerar vi metan på ett helt nytt sätt, med ny teknik, säger Kalle Saarimaa.

Förutom Fortum finns det enbart i Europa hundratals andra företag med avfallsförbränningsanläggningar som skulle kunna tillämpa Carbon2x-konceptet.

Att återvinna koldioxid är det effektivaste sättet att framställa klimatvänlig plast
Enligt forskningen förväntas den globala efterfrågan på plast tredubblas till 2050 och det finns fortfarande mycket få värdiga alternativ till plast inom många industrier som läkemedels- och livsmedelsindustrin. Idag produceras 90 % av plasten av fossila råvaror som olja. För att man ska kunna bekämpa klimatförändringarna är det av avgörande betydelse att minska användningen av oanvända fossila råvaror. För att det här ska kunna uppnås behövs det nya lösningar som kompletterar mekanisk återvinning. Att avskilja och återvinna koldioxid från avfallsförbränningen som nya råmaterial utgör en del av den här lösningen.

-Enligt vår inledande analys skulle 90 % av koldioxiden från avfall kunna cirkuleras genom att den mekaniska återvinningen av plast kompletteras med avfallsförbränningsteknik som avskiljer CO2-utsläppen och använder dem till att framställa nya material. Det skulle resultera i en negativ nettopåverkan på miljön från avfallsförbränning och återvinningsgraden för plastförpackningar i Finland skulle kunna fördubblas till 2030 jämfört med den nuvarande nivån, säger Saarimaa.

Framställningen av CO2-baserade material har som förutsättning att man använder elektricitet utan utsläpp, som förnybara energikällor eller kärnkraft. Fortum har goda förutsättningar att kunna utveckla Carbon2x-konceptet eftersom företaget kan tillhandahålla massor av ren energi och även omfattande återvinningslösningar för att behandla askan från avfallsförbränningen. De här lösningarna har även en viktig roll när det gäller att minimera klimatpåverkan och öka cirkulationen av material.

Carbon2x-programmet bidrar till Fortums mål om att företagets elproduktion i Europa ska vara koldioxidneutral till 2035.

Läs mer om Carbon2x-konceptet här: www.fortum.se/carbon2x