Pressrelease

Fortum skapar naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön

19 november 2021, 07:25

Tre gamla regleringsdammar i  sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön – samtliga i Leksands kommun – har rivits och istället har naturlika sjöutlopp har anlagts. Såväl beslut som utformning har skett i nära dialog med berörda fastighetsägare, länsstyrelsen i Dalarna och kommunen.

Stordraggen 211110

–Det har varit väldigt roligt att genomföra detta arbete i så stort samförstånd med berörda parter, säger Konrad Enckell, miljöexpert på Fortum.

Rivningen innebär att reglerdammarnas tröskel- och utskovsdelar har tagits bort för att återskapa ett naturligt flöde i Limån samtidigt som stor vikt har lagts på att göra en fortsatt hög vattennivå möjligt. Utläggningen av sten och naturgrus skapar å sin sida bättre förutsättningar för vattenlevande djur som Siljansöring och flodpärlmussla.

Satsningarna vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön är ett led i ett större arbete där Fortum ser över sina c:a 240 mindre och större dammar i Sverige. Dammarna fungerar som de energilager vilka ger vattenkraften dess unika möjlighet att täcka upp för väderberoende kraftproduktion som vindkraft.

–Vi konstaterar att omkring 80 av våra dammar endast ger begränsad nytta till energisystemet. Ur ett hållbarhetsperspektiv , gör vi därför bedömningen att de bör rivas ut och ersättas med naturliga flöden, säger Konrad Enckell.

Då Lima bedöms vara ett potentiellt värdefullt lek- och uppväxtområde för den skyddsvärda öringpopulationen i Siljan gör Fortum denna insats på eget initiativ till skillnad från de miljöåtgärder som anges i ett kraftverks miljötillstånd.

–Det kommer att dröja innan vi fullt ut ser effekterna av det här arbetet, säger Konrad Enckell på Fortum. Men Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön blir nu helt självreglerande och återgår till en naturlig tillstånd där flöde och nivåer varierar utifrån tillrinning istället för reglering. Utrivningarna återskapar fria vandringsvägar för fisk och annan vattenanknuten fauna, utan att sjöarna får någon märkbart lägre vattennivå.