Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr

20 oktober 2021, 07:00

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det togs i drift 1969 och ägs i dag av energibolaget Fortum som just nu utför underhållsarbete där, och när det är klart så ska det sprängas för att ge plats för Siljansöring och harr att ta sig förbi kraftverket när de leker.

Spjutmo

I ett förnyelseprojekt av Spjutmo byts bl a turbin och generator ut. Det är en viktig investering för att vattenkraftverk som detta ska kunna fortsätta leverera fossilfritt producerad el i många år till. När arbetet är klart anläggs en fiskväg som ska göra det möjligt för vandringsfiskar som Siljansöring och harr att ta sig förbi när de leker. Inte minst öringen är hotad och behöver hjälp med fortlevnaden. 

- Vattenkraft förutsätter magasinering av vatten i dammar som är betydelsefulla för reglerkraft och blir allt viktigare när mer väderberoende energikällor som vindkraft byggs ut. Men dammar kan också utgöra hinder för vissa fiskarters möjlighet att vandra i vattendrag, föröka sig och söka föda. Därför arbetar Fortum på olika sätt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Den här satsningen är en av många vi gör för att stärka viktiga fiskbestånd i utbyggda älvar, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum. 

För att minska risken för att fisk skadas i turbinerna vid kraftverken finns olika tekniska lösningar att tillgå. Vid Spjutmo anläggs upphissbara, snedställda så kallande alfagaller framför samtliga turbinintag. I gallren finns öppningar som leder fisken via en lockvattenström ut i en avledningsanordning, där de skickas vidare nedströms. Det är första gången denna teknik anläggs i Sverige men bygger på noggranna studier om vandringsfiskars beteende. 

Arbetet vid Spjutmo ska vara klart 2023. Under den tiden kommer dammen över vattnet, som använts som bro, att vara avstängd för allmänheten. Det är nödvändigt då det handlar om ett väldigt komplext projekt där en stor installation ska göras i en befintlig anläggning. Fisken leds längs en ränna av till största delen prefabricerad betong som blir c:a 560 m lång och c:a fyra m bred. Innan den kan börja byggas upp så måste bergmassor schaktas bort, som högst blir det ett 19 m djupt schakt. Även dammen vid Blyberg kommer att stängas av för fiskvägsarbetet. 

- Fortum har prövat flera olika lösningar för att underlätta fiskvandring längs den här älvsträckan. Det är stora utmaningar i att kostnadsberäkna och anlägga fiskvägsprojekt vid älvar och kraftverk. Sammantaget blir de investeringar vi gör i fiskvägar längs Dalälven de största i svensk historia, säger projektledare Kristoffer Sjöstrand. 

Olika former av fiskvägar förbi kraftverk och dammar kan komma att bli allt vanligare efter den av riksdagen beslutade nationella omprövningen av vattenkraften (NAP). Den lösning som nu installeras vid Spjutmo fungerar dock inte vid alla typer av kraftverk. 

Spjutmo kraftverk har en kapacitet på 35 MW och en genomsnittlig årsproduktion på 138 GWh – vilket motsvarar elanvändningen för drygt 5 500 elvärmda normalvillor under ett år. Planen är att hålla kraftverket igång hela tiden medan arbetet pågår och dess verksamhet ska inte påverkas. 

Läs mer om Fortums arbete för att underlätta fiskvandring här: https://www.fortum.se/om-oss/vart-foretag/var-energiproduktion/vattenkraft/vattenkraft-och-fiskvandring-olika-losningar-olika-utmaningar