Pressrelease

Tillfälligt stopp för rivning vid Stjärnsfors

07 september 2021, 13:00

Efter ett möte på måndagskvällen mellan företrädare för kraftbolaget Fortum och Hagfors kommun har företaget tillfälligt pausat sina planer på att riva den gamla kraftstationen vid Stjern vattenkraftverk. Fortum inleder nu övriga dammsäkerhetsarbeten på platsen, medan kommunen har till fredag på sig att ta fram en alternativ lösning på hur byggnaden skulle kunna bevaras på en plats där den inte utgör en säkerhetsrisk.

Stjern

- I sak har ingenting förändrats, säger Jonas Morian som är kommunikationsansvarig för vattenkraften på Fortum. Vi vill att vår elproduktion ska vara säker för personal och andra människor som bor och verkar runt anläggningarna, men också för djurliv och natur – och förstås att leveransen av fossilfritt producerad el är stabil till hushåll och företag. Den här byggnaden ligger i en spillfåra där det vid höga flöden med kort framförhållning kan behöva släppas ut stora mängder vatten, och då är det direkt farligt att vistas där. Det är mot den bakgrunden vi lämnat in en ansökan om att riva, vilket kommunen bifallit.

Fortum beklagar att informationen om rivningen, trots att handläggningen skötts helt korrekt, inte nått ansvariga politiker och de boende i området.

- Det här är något både vi och kommunen får ta och lära oss av för framtiden så att ingen ska behöva känna att de blir tagna på sängen, säger Jonas Morian. Vi har under måndagskvällen haft ett möte med förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande för Barn- och bildningsutskottet Boo Westlund (OR), andre vice ordförande i kommunstyrelsen Tomas Pettersson (S), samt kommunchef Richard Bjöörn och diskuterat läget.

- De entreprenörer vi har på plats kan börja med andra delar av dammsäkerhetsarbetet medan man från Hagfors kommuns sida överväger alternativ. Men vår inställning kvarstår att byggnaden ska rivas eller flyttas. Och vi är angelägna att komma igång så fort som möjligt, i enlighet med det tillstånd vi getts. Att avbryta arbetet skulle bli kostsamt och försena viktiga säkerhetshöjande åtgärder, avslutar Jonas Morian på Fortum.

 

Bakgrund:

Hagfors kommun biföll i maj 2021 en ansökan från Fortum om att riva en byggnad företaget äger och som ligger i spillfåran för Stjern vattenkraftverk vid Uddeholm. Beslutet vann laga kraft i juni, utan att några överklaganden inkommit. Byggnaden har tidigare varit kraftstation men inte använts för detta ändamål på många år. På grund av dess läge planerar Fortum nu att riva den av säkerhetsskäl.