Pressrelease

Gott betyg för Fortums rapportering om biologisk mångfald

01 juni 2021, 08:32

I företaget Ecogains Biodiversitetsindex, en utvärdering av de största nordiska företagens rapportering om sitt arbete för biologisk mångfald, hamnar Fortum på andra plats – och på första plats bland de finska. Totalt har 240 företag granskats. Ecogain noterar att Fortum är ett av få bolag som har ett mål om nettopositiv påverkan på biologisk mångfald.

ECOGAIN Vattenkraft

Ecogain konstaterar att Fortum, tydligare än tidigare, har identifierat arbetet för biologisk mångfald som ett prioriterat mål. I sin Biodiversity Action Plan beskriver Forum mål, ansvar, tidslinjer och samarbeten för projekt inom biologisk mångfald. I handboken Biodiversity Manual redogör Forum för vilka principer som gäller för bolaget inom biologisk mångfald. Syftet är att förbättra Fortums kunskaper och hantering av biologisk mångfald i verksamheterna.

- Det är glädjande att Fortums arbete uppmärksammas, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft. Fortum vill vara pådrivande för en snabb och pålitlig övergång till ett mer fossilfritt samhälle. Bekämpande av klimatförändringar är ett av de mest effektiva sätten för att bryta de negativa trenderna för många arter.

Nordisk vattenkraftsproduktion släpper inte ut några växthusgaser i atmosfären och är därmed bra ur klimatsynpunkt. Däremot sker en lokal miljöpåverkan kopplad till vattensystem där dammar och kraftverk finns. Det är mot den bakgrunden Fortum har identifierat biologisk mångfald som en prioriterad fråga och har som mål för 2021 om att utföra betydelsefulla åtgärder i syfte att öka den biologiska mångfalden, något Ecogain uppmärksammar i sitt Biodiversitetsindex.

I den årliga Miljöredovisningen för Fortums vattenkraft presenteras konkret vad Fortum gör för insatser för biologisk mångfald och annat miljöarbete. Sedan i år har redovisningen även utvecklats till en rent digital produkt för en mer översiktlig och bättre läsarupplevelse.

Bland exemplen finns en inventering av markområdena runt de kraftverk företaget driver i Klarälven, som sedan blivit ett pilotprojekt för biologisk mångfald. Det är en lärande process där bl a Fortums driftentreprenör lärt sig ringbarka träd, samt röja unga träd till förmån för äldre lövträd. I redovisningen nämns även arbetet runt Untra vid nedre Dalälven. Fortum har där under c:a 10 års tid i samarbete med Upplandsstiftelsen förvaltat runt 300 ha skogsmark på ett för insektslivet gynnsamt sätt. Stora arealer har avsatts för fri utveckling naturvårdshuggningar har gjorts för att restaurera lövskog och skapa död ved.