Pressrelease

Proaktiva insatser och biologisk mångfaldsarbete i Fortums miljöredovisning för vattenkraften

22 april 2021, 08:23

I sin årliga miljöredovisning för vattenkraften rapporterar energibolaget Fortum om arbetet med nedmontering av dammar med låg nytta, förbättrat skydd mot oljeläckage, satsningar på biologisk mångfald och stödinsatser för att värna vandrande fisk i svenska vattendrag. Det uttalade målet är balans mellan å ena sidan global och lokal miljö och å andra sidan effektiv fossilfri kraftproduktion. Konkreta åtgärder genomförs för att förbättra vattenmiljön och samtidigt kunna leverera hållbart producerad el till kunderna.

DSC 8986

I rapporten redovisas att ett 80-tal av de c:a 235 dammar som Fortum äger i Sverige inte längre meningsfullt bidrar till energisystemet och därför planeras att nedmonteras och tas bort, alternativt se om det finns andra aktörer – t ex kommuner – som har nytta av dammarna och då kan överta ägande och drift.

-Miljövinsten av att riva dammarna är dubbel, säger Sara Sandberg miljöchef för Fortums vattenkraft. Dels bidrar utrivningarna till ökad biologisk mångfald genom att vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer tas bort, strömvattenbiotoper återskapas och vattnets flöde anpassas efter den naturliga väderleken. Dessutom frigörs resurser, som annars skulle läggas på dammarnas underhåll, till att kunna investeras i utbyggnad av fossilfri energi vilket Fortum nu satsar stort på i arbetet mot klimatförändringarna.

Fortum står därmed väl rustat för den omprövning av vattenkraften som sker enligt den av regeringen antagna nationella planen (även kallad NAP). Prövningarna av miljövillkoren kommer att pågå i två decennier och syftar till största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

- Det är spännande att vara igång, även om vi smygstartat internt med förberedelserna under en längre tid, säger Sara Sandberg. Att aktivt delta i den samverkan som ska föregå omprövningarna ser vi som både självklart och mycket viktigt för en transparent och effektiv process. Rätt åtgärd på rätt plats är våra ledord.

Andra saker som tas upp i Fortums miljöredovisning för vattenkraften är förbättrat skydd mot oljeläckage från turbinerna på vattenkraftverket Dönje i Ljusnan, vilket förstås är bra för miljön och dess vattenlevande djur. Här nämns också ett biologiskt mångfaldsarbete för att bryta de negativa trenderna för många arter – ett arbete som resulterat i att Fortum, i Ecogains ranking av biologisk mångfald inom näringslivet, ligger på delad förstaplats av de 100 största nordiska företagen. Under 2020 fick företaget också ett erkännande av Sveriges entomologiska förening för arbetet med insektsliv och restaurering av lövskog runt Untra vattenkraftverk vid nedre Dalälven, något som görs tillsammans med Upplandsstiftelsen.

Från och med i år är Fortums miljöredovisning för vattenkraften även en rent digital produkt.

-Vi har noterat att behovet av en tryckt version inte längre finns, vilket gjorde beslutet enkelt, säger kommunikationsspecialist Maja Nordgren som projektlett arbetet med Fortums miljöredovisning för vattenkraften.

Läs miljöredovisningen här: https://www.fortum.se/miljoredovisning/miljoredovisningen-2020