Pressrelease

Ökade naturvärden kring Untra vid Dalälven

31 mars 2021, 09:51

En utvärdering som Upplandsstiftelsen gjort visar att många av naturvärdena omkring Fortums vattenkraftverk Untra vid Dalälven har ökat och flera hotade arter har en bättre bevarandestatus i dag än för tio år sedan. Den nya naturvårdsplan som stiftelsen i samarbete med Fortum nu uppdaterat ger goda möjligheter till att denna positiva trend förstärks.

restaurerd lo vskog St Tylleropso n

-De åtgärder som Fortum genomfört de senaste tio åren, i enlighet med naturvårdsplanen, har lett till en bättre ekologisk status i området och lagt grunden för en positiv utveckling för den biologiska mångfalden, säger Pär Eriksson, utbildad biogeovetare med inriktning på ekologi, och verksam på Upplandsstiftelsen.

Upplandsstiftelsen, en ideell förening ägd av Region Uppsala med tillhörande kommuner, driver flera projekt för att främja naturvård och friluftsliv i länet. Tillsammans med markägare som energibolaget Fortum har Upplandsstiftelsen genomfört en rad insatser för att bevara och utveckla naturvärden längs Dalälven. Man samarbetar bland annat om miljöåtgärder i det markområde som Fortum äger vid det drygt 100 år gamla Untraverket i Tierps kommun.

-Området runt Untra kraftverk är rikt på naturvärden, säger Birgitta Adell, miljösamordnare på Fortum. I samarbete med Upplandsstiftelsen har Fortum bland annat gjort insatser för att öppna upp och förhindra att älvängar växer igen, återskapa naturligt lövrika skogsmiljöer samt förbättra situationen för fisk och andra organismer som lever i Dalälvens strömmande vatten, säger Birgitta Adell.

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Fortum nu uppdaterat den naturvårdsplan som gjordes år 2011 för markinnehavet vid Untra kraftverk. Den nya planen beskriver naturvårdsåtgärder som genomförts de sista tio åren och ger riktlinjer för en ny tioårsperiod. Utvärderingen visar att många naturvärden ökat i området och flera hotade arter har en bättre bevarandestatus i dag än för tio år sedan. Den nya naturvårdsplanen ger enligt goda möjligheter till att denna positiva trend förstärks.

Planen omfattar 354,3 hektar land vid Untra kraftverk som Fortum äger och förvaltar. Det är en del av en trakt som enligt Upplandsstiftelsen tillhör ett av landets värdefullaste vad gäller biologisk mångfald och naturvärden knutna till skog. Av rapporten framgår att marken redan i dag har mycket höga naturvärden och att många områden kan utvecklas väsentligt tack vare goda förutsättningar och närhet till andra betydelsefulla naturmiljöer i omgivningarna.

I naturvårdsplanen prioriteras i huvudsak bevarande av äldre naturskogar samt restaurering och utveckling av lövskogar. En sådan utveckling kommer enligt Upplandsstiftelsen att ha stor betydelse för bevarandearbetet som rör flera hotade arter och miljöer i Sverige.

FAKTA:
Untra kraftverk är ett av Fortums 39 kraftverk i Dalälven, det tredje från älvens utlopp. Untraverket har en kapacitet på 43 MW och en normal årsproduktion på 270 GWh. Det motsvarar mängden el för ungefär 10 000 eluppvärmda hushåll.