Pressrelease

Klartecken för friare vattenflöden i Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön

26 mars 2021, 06:15

Fortum har fått sina planer godkända på att riva tre dammar vid utloppen av sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön – samtliga i Leksands kommun, Dalarnas län. Det är resultatet av att domar från Mark- och miljödomstolen nu har vunnit laga kraft, utan överklaganden.

DJI 0464 LPD

-Vi är väldigt glada över stödet för vår strategi om att anlägga naturlika sjöutlopp efter att dammar försvinner, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum. Under hela den här processen har vi haft en god dialog med berörda sakägare, och vi är övertygade om att det här är den bästa lösningen såväl för lokalmiljö och fastighetsägare som för vår verksamhet.

Fortum äger 120 vattenkraftverk och c:a 240 mindre och större dammar i Sverige. Dammarna är betydelsefulla såväl för elproduktion som för reglerkraft, något som blir allt viktigare när mer vindkraft byggs. Men enligt kraftbolaget, som inventerat och utvärderat alla sina anläggningar, gör omkring 80 dammar endast begränsad nytta i energisystemet. Ändå kräver de regelbundet underhåll – resurser som Fortum hellre säger sig vilja satsa på investeringar i omställningen till ett fossilfritt energisystem och samhällets ökade elektrifiering. Ur ett hållbarhetsperspektiv, som omfattar såväl miljömässig som ekonomisk hänsyn, är därför det mest rimliga att riva dem.

Fortum ansökte mot den bakgrunden om tillstånd för att riva dammarna vid sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön, som alla ingår i Dalälvens och Limåns avrinningsområde och ligger inom en sträcka på c:a 15 km från varandra. Som en del av ansökan åtar sig bolaget att i möjligaste mån bevara rådande vattennivåer, iordningsställa naturlika sjöutlopp med fria vandringsvägar för fisk och annan vattenanknuten fauna.

-Vi är tacksamma för de viktiga synpunkter som sakägare kring Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön har lämnat, och att vi tillsammans kunnat arbeta fram en lösning som gynnar alla, säger Konrad Enckell, miljöexpert på Fortum. När Mark- och miljödomstolens dom nu vunnit laga kraft, utan några överklaganden, så kan vi komma igång med arbetet.

Limån ses som ett potentiellt värdefullt lek- och uppväxtområde för den skyddsvärda populationen av öring i Siljan. Forum har på eget initiativ åtagit sig att göra insatser för att främja biologisk mångfald. Som ett led i detta så kommer de åtgärder som Fortum planerar i anslutning till Limån, tillsammans med annat liknande arbete, att öppna upp detta habitat och därigenom bidra till att stärka stammen av siljansöring.

Åtgärderna är tänkta att påbörjas under sommaren och innebär att reglerdammarnas tröskel- och utskovsdelar tas bort, till naturlig botten. Tanken är att av kulturmiljöskäl försöka bevara stenblock från dammarnas murverk. Även strandskoning nedströms dammarna lämnas orört. Stenmurverk, strandskoning och jordfyllningsdamm har, efter att funnits i området länge, blivit en del av naturen och rivning av dessa bedöms enligt Mark- och miljödomstolen medföra större påverkan på natur- och kulturmiljö än att lämna kvar dem.

Sjöarna blir efter detta helt självreglerande och återgår till en naturlig vattenståndsregim där flöde och nivåer varierar utifrån tillrinning istället för reglering.