Pressrelease

Bred enighet om fiskvårdsinsatser i Kymmen, Rottnen och Rottnan

22 januari 2021, 09:30

Efter många år, diskussioner och samråd har nu Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gett Fortum rätt att genom Kymmens kraftverk sommartid tillåta pumpning av vatten från sjön Rottnen till sjön Kymmen. Det nya tillståndet innebär en ökning av den för elsystemet viktiga flexibiliteten och möjliggör ett fossilfritt energisystem för att nå klimatmålen. I kombination med andra åtgärder från kraftbolaget kommer det också ge bättre förutsättningar för öring i de berörda vattnen.

Sedan många år regleras älven Rottnan samt sjöarna Kymmen och Stora Gransjön av Kymmens kraftverk för elproduktion. Verket är ett av de få i Sverige av typen pumpkraftverk, vilket innebär att vatten pumpas tillbaka till Kymmen när elbehovet är lågt under exempelvis nätter och helger.

Regleringen berör många med fastigheter längs vattnen, och hela tre olika fiskevårdsområden. Det har varit en lång diskussion mellan dessa sakägare och Fortum om hur anpassningar skulle kunna gynna det lokala fiskbeståndet och friluftslivet, samtidigt som elproduktionen är fortsatt effektiv.

- Vi har under hela den här processen haft en god och konstruktiv dialog, säger Birgitta Adell, miljösamordnare på Fortum. Vi är tacksamma för de viktiga synpunkter som boende, stugägare och fritidsfiskare har lämnat, och som vi på Fortum haft med oss för att hitta en lösning som gynnar alla. Vi är nu väldigt glada att Mark- och miljödomstolens dom vunnit laga kraft, utan några överklaganden, så att vi kan komma igång med arbetet med biotopvårdande åtgärder.

Såväl vattenföringen i Rottnan som öringens reproduktion och population kommer enligt domen att följas upp av Fortum, för att ge ett kvitto på att åtgärderna för fiskbeståndet verkligen visar sig effektiva.

Kymmens kraftverk är ett vattenkraftverk av pumptyp som ligger i Trötvik, strax väster om sjön Rottnen i Sunne kommun. Elproduktionen berör även sjön Rottnen och älven Rottnan, den senare delvis belägen i Torsby kommun – samt sjön Kymmen, delvis belägen i Arvika kommun. Samtliga vatten finns i Värmlands län.