Pressrelease

Fortum justerar vattennivån i Telningen efter lokalt samarbete

22 december 2020, 08:00

Fortum genomför en miljöförbättrande åtgärd i ån Telningen, som ligger i anslutning till Mållången i Voxnans avrinningsområde i Hälsingland. Åtgärden syftar till att anpassa och justera vattennivån för att inte riskera bottenfrysning under vinterhalvåret. Frågan lyftes inledningsvis av Hans Lidman Sällskapet.

Telningen2

Under 2019 inleddes ett samarbete mellan Hans Lidman Sällskapet och Fortum. Sällskapet som bildades 1987 strävar efter att skapa förståelse för Hans Lidmans författarskap, som i sina böcker lyfte naturbeskrivningar från området kring Telningen. Böckerna vittnar inte minst om en storvuxen öringstam i området som nu, på grund av bland annat flottledsrensningar och vandringshinder, nästintill är obefintlig.

Samarbetet tog avstamp i en diskussion om de restaureringsåtgärder som Hans Lidman Sällskapet initierat i området. Restaureringen omfattas av bland annat biotopvård och kartering av delar av vattendraget. De miljöförbättrande åtgärderna har hittills svarat bra. Men ett alltför lågt flöde under senvintern riskerar att bottenfrysa delar av sträckan ner mot Mållången och därmed förstöra för fisk och möjlig öringrom. Genom att justera vattennivån kan detta undvikas och bestånden kan få en chans att återhämta sig.  Fortum har därför justerat tappningen på vatten och minskar inledningsvis utgångstappningen med cirka 500 liter per sekund. Detta för att både förhindra bottenfrysning och skapa bättre förutsättningar för fiskarna.

– Vi ser mycket positivt på dialogen med Hans Lidman Sällskapet. Med regleringen av tappningen kan vi hjälpa till att återskapa en del av de naturvärden som Hans Lidman skildrat i sina böcker. Om vi kan undvika bottenfrysning skapar vi bättre förutsättningar för fiskar och ekosystemet i stort, säger Kent Pettersson, projektledare Fortum.

Anders Persson och Christer Åsentorp, initiativtagare till projektet ”I Hans Lidmans fotspår”, ser redan att åtgärderna har givit positiva resultat på ekosystemet i vattendraget.

– Miljöåtgärderna som har genomförts sommaren 2019 har hittills svarat bra. Vi gjorde ett elprovfiske året efter restaureringarna och fick 24 årsyngel av öring, året innan fick vi inga årsyngel alls. Vi tänker helhetsmässigt med dessa åtgärder och fisket är bara en liten del av arbetet. Fortum bidrar positivt genom att korrigera tappningen på vattnet, säger Anders Persson från Hans Lidman Sällskapet.

Regleringen av vattentappningen är ett exempel på en positiv miljöförbättrande åtgärd inom vattenkraften på Fortum.

– Vi strävar efter att genomföra konkreta åtgärder för att förbättra vattenmiljön på platser där det har skett en förändring samtidigt som det fortfarande finns en potential till tydliga miljöförbättringar. Telningen är ett exempel på detta. Vi hoppas att regleringen ska ge ett bra resultat. Redan nu kan vi se att andra restaureringsåtgärder i området har gett effekt, så vår förhoppning är att kunna bidra positivt till detta, fortsätter Kent Pettersson.

Åtgärden prövas i år och kommer eventuellt att justeras framöver om det behövs. Fortum har fler miljöåtgärder av liknande karaktär planerade i Voxnans avrinningsområde och håller kontakt med intressenter och lokala initiativtagare.