Börsmeddelande

Fortum ser över de strategiska alternativen för sin ägarandel av Stockholm Exergi

31 juli 2020, 08:00

Fortum har beslutat sig för att utvärdera de strategiska alternativen, inklusive en eventuell försäljning, för sin 50-procentiga ägarandel av Stockholm Exergi Holding AB (publ). Det sker som en del av bolagets strategi och en kontinuerlig översyn av ägarportföljen. Som en del av processen har Fortum påbörjat diskussioner med Stockholms stad vilka äger den andra halvan av Stockholm Exergi.

KVV8

Fortum har tillsammans med Stockholm stad samägt Stockholm Exergi sedan 2002. Under denna period har verksamheten utvecklats med ökande andelar av förnybara och återvunna bränslen. Produktionen är nu i huvudsak fossilfri med målet att vara klimatpositiv till 2025. Stockholm Exergi är sedan 2014 ett självständigt företag med egen förvaltning och Fortum är bara representerad i bolagets styrelse.

2019 uppgick Stockholm Exergis försäljning av värme och kyla till 8,5 TWh och dess kraftförsäljning var 1,4 TWh. EBITDA var 2,8 miljarder kronor. Fortum redovisar Stockholm Exergi som ett intressebolag utifrån kapitalandelsmetoden. För år 2019 redovisade Fortum 24 miljoner euro från Stockholm Exergi under posten “andel av vinst från intressebolag och joint ventures”, inklusive Fortums andel, 22 miljoner euro, av nedskrivningen som gjordes som en följd av den tidigarelagda nedstängningen av Stockholm Exergis sista koleldade kraftvärmeverk.

Det är inte säkert att utvärderingen resulterar i en försäljning och Fortum kommer att informera marknaden om och när det finns behov därtill. I februari i år meddelade Fortum om en strategisk utvärdering av sin fjärrvärmeverksamhet i Polen, Baltikum och Järvenpää, Finland. I juli beslutade Fortum att sälja fjärrvärmeverksamheten i Järvenpää. Utvärderingen av affärsverksamheten i Polen och Baltikum pågår fortfarande.