Pressrelease

Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen

26 juni 2020, 09:12

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsörjningen. Utan dammen återställs ett mer naturligt sjöutlopp. Och för att bevara den kulturhistoriska kopplingen till Ullshyttan läggs en del av stenmurverket som erosionsskydd i åfåran.

2019 - 8184 1 SV2

Dammen ligger vid utloppet av sjön Lilla Ullen i Ullshytteälvens övre del, uppströms sjön Stora Ullen, c:a 8 km sydost om Hagfors samhälle. Dammen byggdes på 1940-talet för att reglera vattenförsörjningen för vattenkraften, men denna funktion har med årtiondena minskat i betydelse.

- Vi ansöker nu om att få montera ned denna damm då vi ser att det finns vinster att göra för miljön utan att påverka produktionen av koldioxidfri el. Eftersom dammen inte längre spelar någon viktig roll för svensk elproduktion så ser vi chansen att förbättra den lokala biologiska mångfalden, säger Konrad Enckell miljöexpert på Fortum.

Dammen består av en c:a 4 meter bred utskovsdel av betong och sten. På sidorna ansluter korta fyllningsdammar av jord. Fortum planerar att montera ned samtliga delar som har en dämmande effekt.

Det finns en kulturhistorisk koppling till den gamla Ullshyttan från tidigt 1800-tal, och för att bevara den kommer en del av stenmurverket att läggas som erosionsskydd i åfåran. Dessutom görs ett mindre uttag i den naturliga tröskeln för att minska risken att flödet till Ullshyttälven nedströms helt upphör vid extremt låg tillrinning.

- Vi vill använda överskottsmassor från rivningen till att skapa en jämnare lutning i fåran då det kan underlätta passage för bland annat fisk. Vi kommer också att använda sten från rivningen till att förstärka den naturliga tröskel som finns uppströms dammen för att minska risken för erosion vid höga flöden, säger Konrad Enckell.

I och med utrivningen kommer sjöns vattennivåer att återfå en naturlig variation, vilket betyder att medelnivån i sjöarna sjunker något. Det blir dock ingen sänkning under den tidigare tillåtna lägstanivån. För fisk och andra vattenlevande organismer innebär åtgärden att ett vandringshinder tas bort, och stränderna återfår en naturlig vegetation.

- Det är förstås väldigt bra när ett projekt gynnar närmiljön på det här sättet, säger Konrad Enckell. När vi tar bort ett vandringshinder skapas ett mer naturligt flöde i vattnet. Den nya strandzonen kring sjön utvecklas till en naturlig sjöstrand, och vi vet av erfarenhet från t ex Acksjön att den anpassningen går relativt fort. Acksjödammen längre upp i Klarälvsdalen monterades ned för tre år sedan och återhämtningen har redan kommit en god bit på vägen.

Fortum skickade in sin ansökan till Länsstyrelsen i Värmland den 20-06-23, och om den beviljas hoppas man kunna gå vidare med projektet under 2021.