Pressrelease

Fortum: Ny strategi stöder framtidens laxfiske i Vänern

14 maj 2020, 06:03

En ny strategi ska göra laxfisket i Vänern mer attraktivt och hållbart för framtiden. Strategin innebär bland annat att en helt ny avelsanläggning byggs på land. Det är tillsammans med Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, Gammelkroppa Lax AB samt Sveriges lantbruksuniversitet som Fortum har tagit fram en strategi för laxens framtid i Vänern med.

Gammelkroppa interiör2

-Strategin ska både gynna vildfödd Klarälvsfisk och säkra tillgången på odlad Gullspångsfisk, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Fortum har flera vattenkraftverk och magasin längs Klarälven, Gullspångsälven, Byälven och Norsälven, som alla har utlopp i Vänern. Då all reglering av vatten påverkar förutsättningarna för bland annat fisklivet deltar Fortum i arbetet med att kompensera för den påverkan vattenkraften har, med förbättringar både för den vilda fisken och för den som vill fiska.

Gullspångsfisk ersätter avel på Klarälvsfisk

Detaljerna i strategin kommer aktörerna jobba med framöver, men redan nu upphör aveln på Klarälvsfisk och ersätts med Gullspångsfisk. Gullspångsfisk växer generellt sett snabbare och blir större, och är därför attraktiv för fiske. Detta kommer att märkas i Vänern under de kommande åren.

Vad gäller arbetet med att bevara arter ser det i dag ganska ljust ut både för vildfödd Klarälvslax och vildfödd Klarälvsöring. Därför behöver de inte längre sättas ut. I stället innebär strategin att smolt (ung fisk, 15–25 cm) av lax och öring av Gullspångsstam får ta över rollen som kompensationsfisk för minskat fiske på grund av kraftverksutbyggnad. Klarälven blir framöver en ren vildlaxälv.

Ny avelsstation på land

I den nya strategin ingår att bygga en ny avelsstation på land. Med den hoppas aktörerna kunna säkra framtida odling och kompensationsutsättning av Gullspångsstam till Vänern.

Även en avelsstation på land behöver tillskott av ny fisk med jämna mellanrum. Under våren 2020 kommer därför ett större antal Gullspångssmolt sättas ut i Norsälvens nedre delar, för att testa om älven passar för att återfånga fisk. Fisken sätts ut som smolt och lekmogen fisk återvänder sedan till sin utsättningsälv, där några individer kan fångas och sättas i avelsstationen.

Ny inriktning i Forshaga

Den nya strategin innebär också att avelsfisket på anläggningen i Forshaga avvecklas. Anläggningen blir i stället en ren fångst- och transitanläggning för vild Klarälvslax och Klarälvsöring, som transporteras upp till norra Klarälven för naturlig lek.-Nu ser vi tillsammans över detaljerna för strategin, säger Marco Blixt. Det handlar till exempel om att titta på avelsanläggningens utformning och hur vi säkerställer Gullspångsfiskens unika genetiska egenskaper genom ett kvalitetssäkrat avelsprogram för den nya anläggningen.