Fortum slutför affären och blir majoritetsägare i Uniper

ÖVERSÄTTNING AV BÖRSMEDDELANDE 26 MARS 2020 KL 16.30 EET 

Fortum har idag slutfört den första delen av överenskommelsen rörande förvärvet av de aktieposter i Uniper som Elliott Management Corporation med dotterbolag och Knight Vinke Energy Advisors Limited med dotterbolag kontrollerar. Fortum äger nu 69,6% av aktierna och rösterna i Uniper. Den andra delen av överenskommelsen, minst 1,0% och maximalt 3,8% av aktierna, kommer att slutföras inom två månader från dagens datum. Fortum betalar upp till 2,6 miljarder euro sammanlagt för de aktier som ingår i överenskommelsen, vilket innebär att Fortums totala investering i Uniper blir maximalt 6,5 miljarder euro. 

-Idag är en viktig milstolpe på vår väg mot att skapa en ledande energikoncern och europeisk föregångare. Uniper är en framgångsrik internationell energiproducent och -handlare och passar utmärkt tillsammans med Fortum. Genom en koordinering av våra strategier kan vi ta en ledande roll i den europeiska energiomställningen samtidigt som vi skapar mervärde för alla våra intressenter, säger Pekka Lundmark, koncernchef på Fortum. 

-Koldioxidutsläppen från elproduktionen måste minska för att driva på energiomställningen och betydande satsningar behöver göras, inte bara på förnybart, utan också på renare gas, energilagring och andra flexibilitetslösningar som kan bidra med leveranssäkerhet under kommande decennium, fortsätter Pekka Lundmark. 

Fortum ser Unipers nyligen publicerade uppdatering av sin strategi som en bra utgångspunkt för företagens fortsatta arbete mot en gemensam vision och koordinerade strategier. Fortum välkomnar Unipers mål om att senast 2035 ha koldioxidneutral europeisk produktion och stöder även Unipers plan för utfasning av kolkraften samt deras ambitionerna inom utvecklingen av renare gaslösningar. Fortums europeiska kraftproduktionen är redan koldioxidfri till 96%. Ett av målen med det gemensamma strategiarbetet är att sätta ambitiösa gemensamma mål om minskade koldioxidutsläpp som omfattar båda företagens verksamheter.  

-Vi välkomnar Fortums, vår nya majoritetsägares, stöd för vår framtida strategiska inriktning, säger Andreas Schierenbeck, VD på Uniper. -På Uniper vill vi med våra unika kompetenser möjliggöra energiutvecklingen mot en renare och säkrare framtid och omställningen till ett klimatvänligare företag pågår för fullt. Vi ser fram emot diskussioner med Fortum under de kommande veckorna om hur våra två starka bolag kan driva den strategiska förändringen energimarknaden kräver. 

För att stärka vårt ömsesidiga förtroende med Uniper och dess medarbetare har Fortum förbundit sig att inte att ingå ett bestämmanderättsavtal enligt tysk lagstiftning (domination and/or profit and loss transfer agreement, DPLTA) med Uniper eller att göra tvångsinlösning av minoritetsägare innan utgången av 2021. Följaktligen fortsätter Uniper som ett separat börslistat bolag i Tyskland. Fortum vill erbjuda Unipers medarbetare stabilitet och säkerhet och konstruktiva samtal fortsätter med de fackliga organisationerna kring åtaganden för Unipers medarbetare. Det pågår även en diskussion mellan Fortum och Uniper om hur Fortums representation i Unipers förvaltningsråd ska utformas för att på bästa sätt stöda koordinering av strategierna och samarbetet med beaktande av båda företagens intresse. 

Förvärvet finansieras genom befintliga likvida medel och lån. Fortums och Unipers finansiella position är solid vilket Standard & Poor’s bekräftade i de nyligen publicerade kreditbetygen, båda företagen bedömdes med BBB, negativ utveckling. Fortums mål är att ha ett stabilt kreditbetyg på minst BBB för att hela koncernen ska bibehålla den finansiella styrkan, bevara en finansiell flexibilitet och ha god tillgång till kapitalmarknaden efter slutförandet av affären. Fortum och Uniper kommer även framöver att bibehålla fokus på sina balansräkningar. Efter slutförandet av affären har Fortum tillgång till 4,5 miljarder euro i krediter i tillägg till likvida medel på ca 2,5 miljarder euro. Med beaktande av dagens marknadsläge och ekonomiska klimat fokuserar båda företagen på att optimera sitt kassaflöde och överväger kommande investeringar.      

Konsolidering och finansiell rapportering 
Efter slutförandet av affärens första del avser Fortum att konsolidera Uniper som dotterbolag och redovisa Uniper som ett separat redovisningssegment.  

Fortum kommer att konsolidera Uniper i Fortums balansräkning från och med 31 mars 2020 vilket kommer att redovisas i Fortums delårsrapport för första kvartalet. Från och med andra kvartalet 2020 avser Fortum att konsolidera Unipers resultat i sin resultaträkning. I delårsrapporten för första kvartalet konsoliderar Fortum sin andel av Unipers vinst både från det fjärde kvartalet 2019 och det första kvartalet 2020 som en del av vinst från associerade och samägda företag vilket rapporteras under ‘Other Operations’. Som tidigare kommunicerats förväntas Fortums andel av Unipers resultat för det fjärde kvartalet 2019 vara ca 90 miljoner euro. 

Fortum kommer senast i delårsrapporten för första kvartalet för 2020 att delge ytterligare detaljer om konsolideringen, status rörande jämkning av redovisningsprinciper och definitioner av finansiella nyckeltal. Förvärvsanalysen (Purchase Price Allocation) relaterat till konsolideringen av Uniper som dotterbolag kommer att slutföras i enlighet med IFRS inom tidsfristen om ett år efter förvärvet. 

Fortum har justerat datumen för publicering av sin finansiella rapportering i syfte att koordinera dessa med Uniper: 

  • Delårsrapporten för januari-mars, 15 maj 2020 ca 09.00 finsk tid 

  • Halvårsrapporten för januari-juni, 19 augusti 2020 ca 09.00 finsk tid 

  • Delårsrapporten för januari-september, 17 november 2020, ca 09.00 finsk ti 

Uniper publicerar sina delårsrapporter enligt följande: 

  • Finansiellt resultat för januari-mars 2020, 7 maj 2020 

  • Finansiellt resultat för januari-juni 2020, 11 augusti 2020 

  • Finansiellt resultat för januari-september 2020, 10 november 2020   

Fortum Oyj  
Ingela Ulfves, VP, IR and Financial Communications  

Tilläggsinformation:  
Investerare och analytiker:  
Ingela Ulfves, VP, IR and Financial Communications, tel. +358 40 5151 531  
Rauno Tiihonen, IR Manager, tel. +358 10 453 6150 
Måns Holmberg, Manager, IR and Financial Communications, tel. +358 44 518 1518  

Media  
Pauliina Vuosio, VP, Executive Communications, tel. +358 50 453 2383