Fortums uppdrag: Ta hand om arvet efter Alfred Nobel

Vy över Vinterviken i Stockholm

Alfred Nobel lämnade inte bara efter sig en förmögenhet, utan också helt ovetandes om det: bly, arsenik, koppar och zink. Nu sanerar Fortum Recycling and Waste marken där Alfred Nobels framgångsrika dynamitfabrik en gång låg.

Historisk mark

Vinterviken i stadsdelen Aspudden är ett av stockholmarnas mest älskade parkområden – och ett av de mest förgiftade.

Det var 1865 som Alfred Nobel köpte Vintervikens gård. Han valde platsen med omsorg – den smala dalgången, omgiven av skogsklädda klippor, var perfekt för en dynamitfabrik och för att genomföra provsprängningar. Framgångarna för företaget Nitroglycerin AB gjorde Alfred Nobel förmögen, men också marken full av tungmetaller. På den tiden var kunskapen om dessa tungmetallers påverkan på omgivningen och miljön närmast obefintliga.

2012–2014 gjorde Stockholms stad ingående studier i området, och kunde konstatera att Vinterviken var en av Stockholms mest förgiftade platser. Både marken inom området och sjöbotten intill stranden var så svårt förorenat att en omfattande sanering var nödvändig. Och uppdraget att rensa Vinterviken på gifter gick till Fortum Recycling and Waste.

Ett omfattande arbete

Under sommaren 2019 påbörjade Fortum Recycling and Waste det omfattande arbetet. Det beräknas pågå till sommaren 2020, och består av tre olika steg: rivning, sanering och återställning.

P-O Norman, som är projektledare på Fortum Recycling and Waste i Vinterviken, förklarar att saneringsarbetet är den största och svåraste delen. Enorma mängder mark ska grävas upp, sjöbotten i viken ska muddras, och sen ska de förorenade massorna få en trygg sluthantering.

För att minimera onödiga transporter sorteras de förorenade massorna redan på plats i Vinterviken. Det som klassificeras som lågkontaminerat avfall skickas till en deponi utanför Södertälje, medan det som klassas som farligt avfall körs till Fortums anläggning för avfallshantering i Kumla söder om Örebro.

Så tas avfallet omhand

Det finns idag ett fåtal specialiserade anläggningar för farligt avfall i landet och en av dessa är Fortums anläggning i Kumla. Även där läggs avfallet på deponi. Fortum utför noggranna tester och åtgärder för att säkerställa en säker slutförvaring. Bland annat utförs ett så kallat laktest, som en del av karakteriseringen av avfallet, vilket innebär att prover från den bortfraktade jorden skickas till ett ackrediterat laboratorium. Där blandas sedan jorden med vatten som skakas i 24 timmar, för att se hur mycket av föroreningarna som släpper vid kontakt av vatten. Det görs för att avgöra om avfallet är lämpligt för deponering.

Det viktigaste när man omhändertar farligt avfall är att själva hanteringen och deponeringen sker på ett så säkert och kontrollerat sätt som möjligt, samt att miljöpåverkan minimeras. Deponier i Sverige är idag hårt reglerade och har strängare krav än någonsin. Kraven på deponier varierar beroende på vilken typ av avfall som hanteras, men är högre desto farligare avfallet är som tas emot. 

Saneringen av Vinterviken är ett kvalificerat uppdrag, men Fortum Recycling and Waste är mycket erfarna och vana vid så omfattande saneringsprojekt.

- Vinterviken är en speciell och viktig plats för många stockholmare, så det är ett prestigefyllt projekt som också ställer stora krav på oss. Vårt mål är att vårt arbete upplevas som ett lyft för hela Vinterviken, säger P-O Norman, projektledare för saneringen av Vinterviken.

Fakta: Sanering

Sanering betyder inom byggnadstekniken att man utför en genomgripande förnyelse av byggnader/mark, ibland även hela stadsområden.

Zink – finns i naturen i olika mineraler och behövs i små mängder för t.ex. växter och djur. För stora halter kan vara väldigt giftiga.

Bly – är giftigt för människor och djur även vid mycket låga halter. Används inte lika mycket som tidigare i historien men förekommer idag i till exempel bilbatterier.

Arsenik – kan ge allvarliga hälso- och miljöeffekter. Klassas som cancerframkallande vid långvarig exponering. Sprids via luften och det är vanligt att många historiskt industritunga platser har markområden förorenade av arsenik.

Koppar – är ett ämne som är viktigt för människor och andra organismer där både ett underskott som överskott kan ge negativa effekter. Påverkar främst miljön i vatten.  

Källa Vinterviken genom historien: Kulturarv Stockholm

Källa saneringsfakta: Naturvårdsverket