Pressrelease

Sveriges första klimatanpassade lax- och öringsodling är invigd

21 augusti 2019, 06:07

Den 20 augusti invigdes Fortums nya klimatanpassade kompensationsodling av lax och öring vid Gammelkroppa Laxodling, Filipstad. Genom den innovativa anläggningen, som är den första i sitt slag i Sverige, går det att värmeväxla för att förbättra förutsättningarna för både fiskarna och miljön.

Gammelkroppa interiör2

Normalt bör vattentemperaturen i fiskodlingen inte överstiga 18 grader. Men under de senaste somrarna har det varit vanligt med vattentemperaturer på långt över 20 grader och under den rekordvarma sommaren år 2018 uppgick vattentemperaturen till som mest 26 grader. Ihållande hög vattentemperatur innebär en stor stress för kallvattenarter som lax och öring och påverkar fiskens hälsa negativt.

-Syreupptagningsförmågan försämras och immunförsvaret försvagas, vilket innebär att fisken blir mer mottaglig för infektioner. Trots de olika åtgärder som vidtogs ifjol dog ca 30 procent av de yngel som kläcktes på laxodlingen, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Fisken lever i odlingen i 1–2 år innan de når smoltstadiet, det vill säga blir utvandringsfärdiga ungar. I enlighet med villkor i vattendomar för Fortums anläggningar i Gullspångsälven och Klarälven, sätts 175 000 smolt årligen ut i Klarälven och Vänern. Genom att Fortum investerar i moderniseringen av anläggningen med ny innovativ teknik, har fler yngel chans att överleva och kan sättas ut i vattendragen.

Friskare och starkare fisk
Den nya och innovativa anläggningen innebär en avsevärd förbättring ur fiskhälsosynpunkt, men även ur allmän miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Fisken föds upp under en temperaturregim lämplig för lax och öring, vilket ger en friskare och starkare fisk. Verksamheten har nu tillförts rätt verktyg för att nå en nollvision gällande behovet av kemikalier och medicinfoder.

-Genom de genomförda åtgärderna som vi gör på Fortum, är vi nu bättre rustade för klimatförändringar, och fler fiskar kan överleva som smolt. Dessutom kan den innovativa tekniken föras över till andra anläggningar i Sverige, säger Tomas Utter, projektledare på Fortum.

Under byggperioden 2018–2019 har totalt två kilometer ledningar installerats i mark och byggnader. Temperering sker i första hand genom att inkommande vatten går genom en värmeväxlare som används för att kyla, eller vid behov vintertid, värma inkommande vatten. När det finns ytterligare behov av temperering sker detta med hjälp av 25 energibrunnar med en totallängd på sex kilometer. Energibrunnarna förser även själva byggnaden med värme och varmvatten. Dessa lösningar innebär att vattentemperaturen i anläggningen kan styras på ett energisnålt och hållbart sätt.