Pressrelease

Fortum får tillstånd att riva ut dammar i Klamma älv och Kvarnbäcken

22 maj 2019, 07:32

Utrivningen av dammarna kommer att innebära bättre vandringsmöjligheter för fisken då vattendragen kring sjön Upplunden i Hagfors tillåts återgå till sina naturliga tillstånd. Det var i februari 2018 som Fortum ansökte om att få riva ut fyra mindre dammar i anslutning till sjön Upplunden kommun. Den 30 april i år fick Fortum tillstånd att riva ut dammarna, som tidigare använts för flottning och reglering.

vatten 2

–Då vi ser många positiva effekter för natur- och vattenmiljön av att riva ut dessa fyra dammar så är vi glada för detta beslut. Förändringen av sjöarnas vattenstånd är liten och kommer inte heller att påverka någon boende, säger Katarina Erelöf, ansvarig för projektet på Fortum.

Dammarna har tidigare använts för flottning och reglering men står idag utan användningsområde och är i dåligt skick. I samband med utrivningarna vill Fortum genomföra mindre biotopförbättrande åtgärder, vilket innebär att stenar och naturgrus tillförs för att få en jämn bottenlutning i vattendraget efter utrivningen. Projektet kommer att utföras under sommaren och hösten, för att undvika att störa djurlivet under våren.

Det var den 30 april som Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt beslutade att ge tillstånd till att riva ut dammarna, vilka är belägna vid utloppen från sjöarna Älgsjön, Lankan och Ormräjtika i Klamma älv samt Ögsjön i Kvarnbäcken. Om beslutet inte överklagas så kan utrivning ske redan under hösten 2019.

Projektet genomförs i samverkan med Klarälvens vattenråd som har tagit fram en lokal åtgärdsplan för Upplundens avrinningsområde. Förutom Fortums dammutrivningar ingår bland annat elfiske och inplantering av flodkräfta i planen.